• วิสัยทัศน์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล

 • พันธกิจ

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 • ค่านิยม คนสวนดอก

  ค:คุณภาพเด่น น:เน้นนวัตกรรม ส:สร้างสรรค์สามัคคี ว:วจีจับใจ น:น้ำใจมากล้น ด:ดำรงตนเป็นตัวอย่าง อ:องค์การแห่งการเรียนรู้ ก:กตัญญูคู่คุณธรรม

 • สมรรถนะหลักของบุคลากร

  1.จิตมุ่งบริการ 2.มีจริยธรรม 3.ทำงานเป็นทีม 4.มุ่งผลสัมฤทธิ์ 5.สั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

Hide Main content block
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction