ความรู้เรื่อง ” การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ จากผู้บริจาคที่มีชีวิต ” โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ความรู้เรื่อง ” การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ จากผู้บริจาคที่มีชีวิต ”
โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

วิทยากรโดย
รศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี
อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
YouTube : https://cmu.to/rriJB

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ปลูกถ่ายตับ
#บริจาค