พิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ พร้อมด้วย รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. และ ​รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นำโดย รศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล โครงการ M.D./M.S at the University of Leeds และ M.D. Plus+ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตอบคำถามต่างๆ จัดโดย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศึกษาศาสตร์ 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่