ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น KM Facilitator ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น KM Facilitator ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.จิตถนอม สังขนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน วิทยากรโดย ดร.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร ที่ปรึกษาอาวุโสของ บริษัท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด โดยบรรยายให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น Facilitator ในกระบวนการ Knowledge Management ที่มีความรู้ ทักษะในกระบวนการจัดการความรู้ และเป็นตัวแทนในการจัดการความรู้ในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนสู่การพัฒนาในการทำงาน จัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่