Neutrophils and fibrin

Microscopic features ;
      - ภาพกำลังขยายสูง ; fibrin มีลักษณะเป็นสารสีชมพู ในภาพนี้ เห็นเป็นเส้นใยที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
Medica Computer Clubs' 2000
© ISU Corporation , All rights reserved .