Cryptococcosis

ภาพที่ 38
        มักทำให้เกิดการ ติดเชื้อที่ปอด และเยื่อหุ้มสมอง ( ภาพที่ 38 - 42 )
        - Cryptococcosis : การติดเชื้อนี้ อาจทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า poorly-formed granuloma ขึ้นในอวัยวะนั้นๆ
 Medica Computer Clubs' 2000
© ISU Corporation , All rights reserved .