ค้นหาตรงนี้ ->
ค้นหา ค้นหาภายในเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล
<<< Welcome to Personnel Website in the Faculty of Medicine, ChiangMai University >>>
 
 


 ลิงค์แนะนำ
 
ข้อมูลสำหรับผู้พิการฯ
กองทุนสำรองเลี้ยงชิพ มช.
[แบบฟอร์ม และรายละเอียด]

 
 
 
 
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมติสภา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่์
[แบบฟอร์ม และรายละเอียด] 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)

เว็บไซต์ กบข.
 
 

ค้นหา บุคลากรของคณะฯ

กองบริหารงานบุคคล
 

 เอกสารแนะนำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มช.
 
 

 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับ...

ข่าวฯ|หนังสือเวียน|ประกาศฯ
| ระเบียบ|หลักเกณฑ์|แบบฟอร์ม

- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการใช้ระบบแขนกั้นอัตโนมัติ สำหรับเข้าลานจอดรถยนต์ [รายละเอียด]

ดาวน์โหลด แบบฟอร์การตรวจสารเสพติดของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช. [รายละเอียด]

ดาวน์โหลด ภาพและเสียง พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายฯ
ได้ที่ เมนูด้านซ้ายมือ -> HRD
โดย: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. โทรศัพท์. 053-945226, 053-946227
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. โทรศัพท์. 053-946215

การสรรหาคัดเลือกหัวหน้าภาควิชาฯ/ตำแหน่งบริหารฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่ี่อ: คุณวิฑูรย์ มหาวัน และ คุณกันธนา จินตนาวัฒน์ โทรศัพท์. 053-946225
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศผลฯ และขั้นตอนการคัดเลือก
1. ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และ พนักงานส่วนงาน
2. เอกสารขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารขั้นตอน ก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้าทำงานของพนักงานส่วนงาน
[ข่าวรับสมัครและประกาศผลฯ]|[ดาวน์โหลดใบสมัคร&เอกสารการสมัคร]
ติดต่ี่อ: คุณจิราภรณ์ ภีระิี่ โทรศัพท์.053-946780
ข่าวประชาสัมพันธ์|หนังสือเวียน|ประกาศฯ

การทำบัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ คณะแพทยศาสตร์ มช.
 
- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการใช้ระบบแขนกั้นอัตโนมัติ สำหรับเข้าลานจอดรถยนต์ิ [4 เม.ย.57] [รายละเอียด]
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นอัตโนมัติ [27 มี.ค.57] [รายละเอียด]
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำบัตรและการบังคับใช้บัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นอัตโนมัติเพื่อเข้าลานจอดรถยนต์ [รายละเอียด] [20 มี.ค.57]
- กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 3 / 2557 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ) [รายละเอียด] [20 มี.ค.57]

- แผนผังแสดงพื้นที่จอดรถ สำหรับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องทำบัตรผ่านแขนกั้น [รายละเอียด] [27 ก.พ.57]

- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ และแบบฟอร์มขอทำบัตรฯ [รายละเอียด] [20 ก.พ.57]
การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และ้ชำนาญการ ต่างๆ [หน้าหลัก]
  - การนับเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [รายละเอียด] [25 มี.ค.57]
- แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., และ ศ.) [รายละเอียด] [4 มี.ค. 57]
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [หน้าหลัก กช.มช.]
  - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินการ หรือเรื่องอื่นๆ "กองทุนสำรองเลี้ยงชิพ" [รายละเอียด] [18 มี.ค.57]

- รายชื่อผู้สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการคืนเงินสะสม กลุ่ม D E และ F งวดที่ 6 : เป็นสมาชิกวันที่ 1 ก.พ.57 [รายละเอียด] [27 ก.พ.57]
คู่มือสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) [รายละเอียด] [7 มี.ค. 57]
ตารางกำหนดวันถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรแสดงตน ประจำปี พ.ศ.2557 [9 ม.ค.57]

จดหมายข่าว (HR Letter) ฉบับที่ 1/2557 ประจำเดือน มกราคม 2557 - [27 ธ.ค. 56] (More...)

การขอรับเงินสะสม|สมทบและผลประโยชน์ของสมาชิกฯ ที่จะเกษียณ ปีงบประมาณ 2556 -[20 ก.ย. 56]
- บันทึกที่ ศธ 6393(4)./-, ลว. 13 ก.ย.56 (เรื่องแจ้งฯ)
- รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะพ้นสภาพพนักงาน ปี 2556
ดาวน์โหลด แบบแจ้งผลการประัเมินการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม ขต/งด 6) - [30 ส.ค. 56]
1. พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วครวว (พนักงานส่วนงาน)
2. ข้าราชการ
3. ลูกจ้างประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - [28 ส.ค. 56]
1. เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
2. เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
3. เรื่อง ให้พนักงานมหาิวิทยาลัยประจำพ้นสภาพเนื่องจากอายุครบหกสิบปีและหกสิบห้าปี
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล ทุนคุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต ประจำปี พ.ศ. 2556 - [Post_07 ส.ค. 56]
- ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การให้รางวัล และวิธีการได้มาของผู้รับรางวัล
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฎิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 และกำหนดการหลักสูตรฯ - [Post_30 ก.ค. 56]
- ดาวน์โหลด รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ฯ
- ดาวน์โหลด กำหนดการหลักสูตรโครงการอบรม ฯ
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ (สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์) - [Post_16 ก.ค. 56], - (ดาวน์โหลดประกาศฯ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มช. - [Post_5 ก.ค. 56]
- (ดาวน์โหลดประกาศคณะแพทยศาสตร์ มช.)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค/ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ -[Post_11 เม.ย. 56]

เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน - บันทึกแจ้งเวียนข้อบังคับ มช. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
- ข้อบังคับ มช. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
- ขันตอนและวิธีดำเนินการ
- แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (่กรณีพนักงานเสียชีวิต)
- แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (สำหรับพนักงานฯ) - [Post_14 มี.ค. 56]
กฏ | ระเบียบ | แบบฟอร์ม | หลักเกณฑ์

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2556 - [Post 22 ม.ค. 57]
     - ดาวน์โหลด คู่มือการคัดเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือก
     - ดาวน์โหลด บันทึกที่เกี่ยวข้องฯ
     - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครฯ
การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม (แพทยสภา) และอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างเพื่อรับโล่ในวันไหว้ครู ประจำปี 2557 - [Post 6 ม.ค. 57]
     - ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม
     - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับแพทยสภา
     - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับรางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ปรีคลินิก และชั้นคลินิก
หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม เสนอผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2556 - [Post 8 ต.ค. 56]
     - ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ ->> PDF File
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ->> Word File

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) - [Post 2 ก.ย. 56]
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ์ - [Repost 2 ก.ย. 56]
- ดาวน์โหลด คุณสมบัติและแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
- ดาวน์โหลด บัญชีฐานการคำนวณสำหรับเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
- ดาวน์โหลด บัญชีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2557 (ม.ค.57)
- ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2554 (เม.ย.54)
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ์ ณ 1 มกราคม 2556 - [Post_20 ก.ย. 54]
- ดาวน์โหลด บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ส.ค.56)
- ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2556 (ส.ค.56)
การจัดทำแบบประวัติเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย และบัตรแสดงตน - [RePost_22 ส.ค. 56]
ดาวน์โหลด แบบฟอร์การตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. - [Post_19 ส.ค. 56]
- แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจสารเสพติดPDF File
- แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติดPDF File
โครงการปฏิบัติธรรม คนสวนดอกน้อมใจปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2556- [Post_12 ก.ค. 56]
- รายละเอียดโครงการฯ ประจำปี 2556 PDF File
- แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2556 Word File
หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2556 - [Post_10 ก.ค. 56] 
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556 PDF File
- แบบฟอร์ม คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 Word File
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน - Post_02 พ.ค. 56]
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
- หนังสือเวียน / แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

- แบบฟอร์ม รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ชั้นคลินิก
- แบบฟอร์ม รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่าง ปรีคลินิก
- แบบเสนอชื่อ รางวัลโล่แพทยสภา
- หลักเกณฑ์การคัดเลือก รางวัลอาจารย์ดีเด่น ของคณะแพทยฯ
- [Post_14 ม.ค. 56]

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก
- [Post_14 พ.ย. 55]

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม-สัมนา - [Post_24 พ.ค. 55]

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 - [Post_26 เม.ย. 55]

การเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย - [Post_13 มี.ค. 55]
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
- แผนผังการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
- แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2555 -[Post_24 ก.พ. 55]

การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการ - [Post_24 ก.พ. 55]
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งฯ
- แนวปฏิบัติการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการ และการเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
- การอนุโลมให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ ก.พ.
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555
- แผนผังการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการ
- แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการ
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ประจำปี 2554
- ประเภทข้าราการ
- ประเภท ลูกจ้างประจำ
การขอหนังสือรัับรองเพื่อนำไปติดต่อ และขอมีอาวุธปืน - [2 พ.ค.54]
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นตำแหน่ง / การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
- แบบประวัติลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่ง
- แบบฟอร์ม ตารางผลการปฏิบัติย้อนหลัง (Excel File) - [Post_01 เม.ย. 54]
การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตราฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และตารางเทียบระดับบริหารงานบุคคลเดิมกับระบบบริหารงานบุุคคลใหม - [Post_29มี.ค. 54]
ขั้นตอนการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ไปราชการ/ประชุม/ดูงาน/สัมมนา/วิทยากรเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ - [5 ม.ค. 54]
- รายละเอียด
รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำเดิม ปรับเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ อัตราค่าจ้างขั้นสูง แยกตามกลุ่มงาน และระดับชั้น
- รายละเอียด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง, ตารางการเทียบตำแหน่งการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ - [Post_11 มี.ค. 54]
หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติในการลา ไปราชการ / ปฏิบัติงาน / ลาศึกษา ฝึกอบรม ฯ - [Post_2 ก.พ. 54]
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบบัญชี ีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พ ลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 - [Post_31 ม.ค. 54]
- ดาวน์โหลด _(.pdf)
- ประกาศ ก.พ.อ. - ดาวน์โหลด _(.zip)

แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามประกาศ 62/2553 ข้อ5.2, ข้อ 7 และข้อ 7.1 - [30 ธ.ค. 53]
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 5.2_(doc, pdf)
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 7 และ 7.1_(doc, pdf)

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกและวิธ๊การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการตัดสิน การขึ้นบัญชี ยกเลิกบัญชีลูกจ้างประจำ - [22 พ.ย. 53]
- (รายละเอียด)

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ - [3 พ.ย. 53]
- (รายละเอียด)
แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือประชุมงานวิจัย - [2 พ.ย. 53]
- (รายละเอียด หมายเลข 1)
- (รายละเอียด หมายเลข 2)
แนวปฏิบัติ และวิธีการรับค่่าตอบแทนความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย สำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) - [1 พ.ย.53]
- (รายละเอียด)
แบบฟอร์ม หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย สำหรับผูู้้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
-(รายละเอียด)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ - [13 ก.ย. 53]
-(รายละเอียด)
Download แบบฟอร์มส่ง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/จิตอาสา/งานวิจัย วันมหิดล 2553 - [2 ส.ค. 53]
- (รายละเอียด)
หนังสือเวียน ที่ ศธ 6393(8 )-11821 เรื่อง ขอความร่วมมือในการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 - [30 ก.ค. 53]
- (รายละเอียด)
หนังสือเวียน ที่ ศธ 6393(8 )-13776 เรื่อง การดำเนินการเมื่อมีบุคลากรในสังกัดขาดงาน 23 ก.ค. 53
- (รายละเอียด)
ประกาศ ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรืื่่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ - 16 ก.ค. 53
-(รายละเอียด)
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)
- (รายละเอียด)
----------------------------------------
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 6393(8).3 กจ./2576 ลว. 6 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
- (รายละเอียด)
----------------------------------------
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
- (รายละเอียด)
----------------------------------------
รหัสตำแหน่งใหม๋ ลูกจ้ัางประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- (รายละเอียด)
เรื่อง ค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
- (รายละเอียด)
----------------------------------------
แบบขอรับค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
- (รายละเอียด)
----------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2556 (ค่่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะแพทยศาสตร์)
- (รายละเอียด)
- บัญชีแนบท้ายประกาศ (รายละเอียด)

 หน้าที่ของเรา !!!
หน่วยบริหารงานบุคคล

งานจัดหาคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานประวัติ
งานประกันสังคม
งานถ่ายรูปบุคลากร
งานหนังสือรับรอง
งานกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูง-
ขึ้นเปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับวุฒิ/ค่าจ้าง
งานลาออก/โอน/ย้าย/ยืมตัว
/เกษียน/ถึงแก่กรรม
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานขอตำแหน่งวิชาการ/ชำนาญการ
งานสถิติวันลา
   
หน่วยพัฒนาบุคลากร

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ
  ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร
  เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
งานลากิจ ลาพักผ่อน ต่างประเทศ
งานอาจารย์พิเศษทั้งภายนอก และ
  ภายใน
งานจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
  ของภาควิชา/หน่วยงาน
งานคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้าง
  ดีเด่น
   
หน่วยวินัยและนิติการ

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
  /ระเบียบ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดำเนินการทางวินัย
ดำเนินคดีแพ่ง, อาญา, ปกครอง
ตรวจสอบสัญญา
more... more... more...
 
Home  |  About Us  |  Services  |  Testimonials  |  Support  |  Contact US  |  Reference  |  Links
 
:+:+:+:+ ติดต่อสอบถาม @ งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0-5394-5225, 0-5394-5226 0-5394-6225, 0-5394-6226 0-5394-6780, 0-5394-5182, 0-5394-5128, 0-5394-6215 แฟกซ์ : 0-5394-5107 +:+:+:+:
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © copyright 2009