ค้นหาตรงนี้ ->
ค้นหา ค้นหาภายในเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล
<<< Welcome to Personnel Website in the Faculty of Medicine, ChiangMai University >>>
 
 

เอกสาร|แบบฟอร์ม
ตารางกำหนดวัน
จัดทำบัตรแสดงตน ปี 2557
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
ระบบบัตรควบคุมระยะไกลฯ
(แขนกั้นรถยนต์)
ประกาศและแบบฟอร์ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนงาน

เว็บเพจน่าสนใจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
การทำบัตรฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย มช.
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการฯ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และ้ชำนาญการ ต่าง ๆ
คู่มือโปรแกรม
บันทึกขึ้น - ลงเวลาปฏิบัติงาน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส
การจ้างผู้พิการในส่วนงานของรัฐฯ
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) เว็บไซต์ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
กองบริหารงานบุคคล เว็บไซต์
กองบริหารงานบุคคล มช.
เว็บไซต์ กบข. เว็บไซต์ กบข.
ค้นหา บุคลากรของคณะฯ ค้นหา
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มช.
 
 
   
   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์|ประกาศฯ
| ระเบียบ|หลักเกณฑ์|แบบฟอร์ม
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ "หนึ่งในร้อย" ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม

จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสรรหาคัดเลือกหัวหน้าภาควิชาฯ/ตำแหน่งบริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ข่าวรับสมัครและประกาศผลฯ | ใบสมัคร&เอกสาร
1. ข่าวประกาศรับสมัคร และ ประกาศผลสอบ/ผลการคัดเลือก
2. ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และ พนักงานส่วนงาน
3. เอกสารขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. เอกสารขั้นตอน ก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้าทำงานของพนักงานส่วนงาน
  ติดต่ี่อสอบถาม: คุณจิราภรณ์ ภีระิี่ โทรศัพท์.053-946780
 ข่าวประชาสัมพันธ์ | หนังสือเวียน | ประกาศฯ บริหารงานบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย คณะแพทยศาสตร์ มช.
 
Download File บรรยายวิทยากรการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [หน้าหลัก]
 
การทำบัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ คณะแพทยศาสตร์ มช. [หน้าหลัก]
 
 
การสำรวจความคิดเห็นหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว (ส่วนงาน)
 
จดหมายข่าว (HR Letter) [หน้าหลัก]
 
 กฏ | ระเบียบ | แบบฟอร์ม | หลักเกณฑ์
การตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
 
แนวปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานมหาวิทยาัลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) PDF File- Post 23 ก.ย.57
- แบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. - Post 19 ส.ค. 56
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจสารเสพติด PDF File
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติด PDF File
โครงการ "หนึ่งในร้อย"
 
- ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก PDF File
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคัดเลือก PDF File - Post : 22 ก.ย.57
การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และ้ชำนาญการ ต่างๆ [หน้าหลัก]
 
งานโครงการ ประชุม สัมนา และพัฒนาบุคลากร
 
  • แบบฟอร์ม รายงานการจัดการความรู้ของ ภาควิา/ฝ่าย/งาน (หลังการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ของหน่วยงาน) [Post:3 ก.ค.57]
    • ดาวน์โหลดเอกสาร 1.PDF -> PDF File
    • ดาวน์โหลดเอกสาร 2.Word ->Word File
  • โครงการ Lean Six Sigma [ดาวน์โหลด] - Post : 17 มิ.ย.57
  • โครงการ Big Chang for Excellent โดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย [ดาวน์โหลด] - Post : 16 มิ.ย.57
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [หน้าหลัก]
 
งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
 
- เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 - [RePost_26 พ.ค.57]
     - บันทึกแจ้งเวียนข้อบังคับ มช. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
     - ข้อบังคับ มช. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - ขันตอนและวิธีดำเนินการ
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (่กรณีพนักงานเสียชีวิต)
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (สำหรับพนักงานฯ)
- การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน [02 พ.ค.56]
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - หนังสือเวียน / แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
       - ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) [2 ก.ย. 56]
- สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  - ดาวน์โหลด คุณสมบัติและแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [RePost : 2 ก.ย. 56]
- ดาวน์โหลด บัญชีฐานการคำนวณสำหรับเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
- ดาวน์โหลด บัญชีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2557 (ม.ค.57)
- ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2554 (เม.ย.54)
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 การจัดทำแบบประวัติเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยฯ และบัตรแสดงตน
  - ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม [RePost : 22 ส.ค. 56]
 ค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยฯ
  - แนวปฏิบัติ และวิธีการรับค่่าตอบแทนความเสี่ยง [1 พ.ย.53] - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนความเสี่ยง - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) - (รายละเอียด)
- แบบขอรับค่าตอบแทนความเสี่ยง - (รายละเอียด)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2556 (ค่่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัด คณะแพทยศาสตร์)
     - (รายละเอียด)

     - บัญชีแนบท้ายประกาศ (รายละเอียด)
----------------------------------------
 เอกสารเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจำ
  - กำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติปรับระดับ / เปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ (มิ.ย.57) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ์ ณ 1 ม.ค.56 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ (ส.ค.56) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นตำแหน่ง/การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ [01 เม.ย. 54] - (รายละเอียด)
- แบบประวัติลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่ง - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม ตารางผลการปฏิบัติย้อนหลัง - (Excel File)
-----------------------------------------
- แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1) - (รายละเอียด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 6393(8).3 กจ./2576 ลว. 6 ก.ค.53 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- รหัสตำแหน่งใหม่ ลูกจ้ัางประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - (รายละเอียด)
----------------------------------------
การพ้นจากราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [หน้าหลัก]
 
 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ประจำปี 2554
       - ประเภท ข้าราการ
     - ประเภท ลูกจ้างประจำ
 ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ 21 ก.พ.54 [14 พ.ย.55] - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ. 2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด ข้อบังคับฯ)
     - แนวปฏิบัติ ฯ - (รายละเอียด)
     - การอนุโลมให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของ ก.พ. - (รายละเอียด)
     - แผนผังฯ - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์มฯ - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 [1 เม.ย. 54] - (รายละเอียดข้อบังคับฯ)
     - แผนผังการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์ม การเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด)
----------------------------------------
- ประกาศฯ ก.บ. มช. เรืื่่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ [16 ก.ค. 53]
     - (รายละเอียด)
การขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม - สัมนา
 

 เอกสารเกี่ยวกับ งานด้านวินัยและนิติการ

  - การขอหนังสือรัับรองเพื่อนำไปติดต่อ และขอมีอาวุธปืน [2 พ.ค.54] - (รายละเอียด)
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง, ตารางการเทียบตำแหน่งการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ - [11 มี.ค. 54]
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบบัญชีีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 - [31 ม.ค. 54]
     - ดาวน์โหลด _(.pdf)
     - ประกาศ ก.พ.อ. - ดาวน์โหลด _(.zip)

แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามประกาศ 62/2553 ข้อ5.2, ข้อ 7 และข้อ 7.1 [30 ธ.ค. 53]
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 5.2_(doc, pdf)
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 7 และ 7.1_(doc, pdf)

 หน้าที่ของเรา !!!
หน่วยบริหารงานบุคคล

งานจัดหาคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานประวัติ
งานประกันสังคม
งานถ่ายรูปบุคลากร
งานหนังสือรับรอง
งานกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น/ปลี่ยนตำแหน่ง/
ปรับวุฒิ/ค่าจ้าง
งานลาออก/โอน/ย้าย/ยืมตัว/เกษียน/ถึงแก่กรรม
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานขอตำแหน่งวิชาการ/ชำนาญการ
งานสถิติวันลา
   
หน่วยพัฒนาบุคลากร

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ
  ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร
  เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
งานลากิจ ลาพักผ่อน ต่างประเทศ
งานอาจารย์พิเศษทั้งภายนอก และ ภายในประเทศ
งานจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
  ของภาควิชา/หน่วยงาน
งานคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้าง ดีเด่น
   
   
หน่วยวินัยและนิติการ

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย /ระเบียบ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดำเนินการทางวินัย
ดำเนินคดีแพ่ง, อาญา, ปกครอง
ตรวจสอบสัญญา
more... more... more...
Home  |  About Us  |  Services  |  Testimonials  |  Support  |  Contact US  |  Reference  |  Links
 
:+:+:+:+ ติดต่อสอบถาม @ งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0-5394-5225, 0-5394-5226 0-5394-6225, 0-5394-6226 0-5394-6780, 0-5394-5182, 0-5394-5128, 0-5394-6215 แฟกซ์ : 0-5394-5107 +:+:+:+:
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © copyright 2009