ค้นหาตรงนี้ ->
ค้นหา ค้นหาภายในเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล
<<< Welcome to Personnel Website in the Faculty of Medicine, ChiangMai University >>>
 
 

เว็บเพจน่าสนใจ
บัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก
มช.
ระบบบัตรควบคุมระยะไกล
ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
การสรรหาคัดเลือก
หัวหน้าภาควิชาฯ/ตำแหน่งบริหารฯ
การทำบัตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย มช.
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ ของข้าราชการ
ตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือโปรแกรม
บันทึกขึ้น - ลงเวลาปฏิบัติงาน
การจ้างผู้พิการในส่วนงานของรัฐ
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มช.
เว็บไซต์ กบข. กบข.
ค้นหา บุคลากรของคณะฯ ค้นหาบุคลากร
เอกสาร|แบบฟอร์ม
ตารางกำหนดวัน
จัดทำบัตรแสดงตน ปี 2557
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
ระบบบัตรควบคุมระยะไกลฯ
(แขนกั้นรถยนต์)
ประกาศและแบบฟอร์ม
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มช.
 
 
   
   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับ...


 ข่าวประชาสัมพันธ์|ประกาศฯ <- คลิ๊กเปิดอ่าน
 ระเบียบ|หลักเกณฑ์|แบบฟอร์ม <- คลิ๊กเปิดอ่าน
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร STEM รุ่นที่ 2
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสรรหาคัดเลือกหัวหน้าภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
ข่าวรับสมัครและประกาศผลฯ | ใบสมัคร&เอกสาร
1. ข่าวประกาศรับสมัคร และ ประกาศผลสอบ/ผลการคัดเลือก
2. ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และ พนักงานส่วนงาน
3. เอกสารขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. เอกสารขั้นตอน ก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้าทำงานของพนักงานส่วนงาน
  ติดต่ี่อสอบถาม: คุณจิราภรณ์ ภีระิี่ โทรศัพท์.053-946780
 ข่าวประชาสัมพันธ์ | หนังสือเวียน | ประกาศฯ บริหารงานบุคคล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [หน้าหลัก]
 
 
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร ประจำปี 2557
- : ผลการตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร - Post 26 มิ.ย.58
- : คู่มือกรอกแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร ประจำปี 2557
การจดรายงานการประชุม โดย คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์
- : ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย - Post 17 มิ.ย.58
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนขในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 
การทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัย เป็นบัตรอนูญาตผ่านเข้า - ออกคณะแพทยศาสตร์ [หน้าหลัก]
 
 
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
 
- ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก PDF File - Post: 21 มิ.ย.58
จดหมายข่าวงานบริหารงานบุคคล-HR Letter - Post 2 มิ.ย.58 อ่านทั้งหมด...คลิกที่นี่
- :จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารงานบุคคล HR Letter ฉบับที่ 2/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
บัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ [หน้าหลัก]
 
 
บัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (บรรจุก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540) {หน้าหลัก}
 
 
บัตร Smart ID Card
 
ระบบการเบิกค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ระบบ CMU MIS
- :แนวทางปฏิบัติการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ได้ในระบบ CMU MIS - Post 20 ม.ค.58
- :คู่มือการใช้งานระบบสวัสดิการ เอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลญาติสายตรงในระบบ CMU-HR
- :คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3882/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557-Post 12 ม.ค.58
- :คู่มือการคัดเลือก - หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
- :แบบฟอร์มการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557
พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา และรับรางวัลอาจารย์ ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ - Post 8 ม.ค.58
- :รายชื่ออาจารย์ ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ (รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ชั้นปรีคลินิก และคลินิก) มอบรางวัลในวันไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ถึง...
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
- รายงานการประชุมคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม (รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา)
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม (แพทยสภา) และอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างเพื่อรับโล่ในวันไหว้ครู
- แบบเสนอชื่อ "อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างและนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม" เข้ารับโล่ของแพทยสภาประจำปีการศึกษา 2558
- แบบเสนอชื่อ "รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมชั้น................" ประจำปีการศึกษา 2558
การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อรับรางวัล มช. "ช้างทองคำ" ประจำปี 2557
- :แนวทางการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น PDF File - Post 22 ต.ค.57  
- :แบบเสนอชื่อ อาจารย์ดีเด่น Word File  
- :แบบเสนอชื่อ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมฯ Word File    
งานโครงการ ประชุม สัมนา และพัฒนาบุคลากร
 
 
  • แบบฟอร์ม รายงานการจัดการความรู้ของ ภาควิา/ฝ่าย/งาน (หลังการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ของหน่วยงาน) [Post:3 ก.ค.57]
    • ดาวน์โหลดเอกสาร 1.PDF   ->PDF File
    • ดาวน์โหลดเอกสาร 2.Word ->Word File
  • โครงการ Lean Six Sigma [ดาวน์โหลด] - Post : 17 มิ.ย.57
  • โครงการ Big Chang for Excellent โดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย [ดาวน์โหลด] - Post : 16 มิ.ย.57
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล มช. "ช้างทองคำ" ประจำปี 2557
- :แนวทางการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น PDF File - Post 9 ต.ค.57  
- :แบบฟอร์ม การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น Word File  
ประชาสัมธ์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 
การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทางการบริหาร
 
- แนวปฏิบัติ กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการไปราชการ/ปฏิบัติงาน PDF File - Post : 6 ต.ค.57
- กฏ/ระเบียบการลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการลาออนไลน์ PDF File - Post : 3 ต.ค.57
- แนะนำโปรแกรมจัดเก็บเอกสารแบบ Electronic (E-Person Record) PDF File
ระบบ Smart ID Card
 
โครงการ "หนึ่งในร้อย"
 
- ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก PDF File
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการคัดเลือก PDF File - Post : 22 ก.ย.57
Download File บรรยายวิทยากรการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
 กฏ | ระเบียบ | แบบฟอร์ม | หลักเกณฑ์
การตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
 

แนวปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานมหาวิทยาัลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) PDF File- Post 23 ก.ย.57
- แบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. - Post 19 ส.ค. 56
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจสารเสพติด PDF File
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติด PDF File

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และ้ชำนาญการ ต่างๆ [หน้าหลัก]
 
 
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [หน้าหลัก]
 
งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
 
- เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 - [RePost_26 พ.ค.57]
     - บันทึกแจ้งเวียนข้อบังคับ มช. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
     - ข้อบังคับ มช. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - ขันตอนและวิธีดำเนินการ
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (่กรณีพนักงานเสียชีวิต)
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (สำหรับพนักงานฯ)
  - การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน [02 พ.ค.56]
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - หนังสือเวียน / แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
  - ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) [2 ก.ย. 56]
- สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  - ดาวน์โหลด คุณสมบัติและแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [RePost : 2 ก.ย. 56]
- ดาวน์โหลด บัญชีฐานการคำนวณสำหรับเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
- ดาวน์โหลด บัญชีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2557 (ม.ค.57)
- ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2554 (เม.ย.54)
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 การจัดทำแบบประวัติเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยฯ และบัตรแสดงตน
  - ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม [RePost : 22 ส.ค. 56]
 ค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยฯ
  - แนวปฏิบัติ และวิธีการรับค่่าตอบแทนความเสี่ยง [1 พ.ย.53] - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนความเสี่ยง - (รายละเอียด)
  - สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) - (รายละเอียด)
- แบบขอรับค่าตอบแทนความเสี่ยง - (รายละเอียด)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2556 (ค่่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัด คณะแพทยศาสตร์)
     - (รายละเอียด)

     - บัญชีแนบท้ายประกาศ (รายละเอียด)
 เอกสารเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจำ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ) แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- กำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติปรับระดับ / เปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ (มิ.ย.57) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ์ ณ 1 ม.ค.56 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ (ส.ค.56) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นตำแหน่ง/การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ [01 เม.ย. 54] - (รายละเอียด)
- แบบประวัติลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่ง - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม ตารางผลการปฏิบัติย้อนหลัง - (Excel File)
-----------------------------------------
- แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1) - (รายละเอียด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 6393(8).3 กจ./2576 ลว. 6 ก.ค.53 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- รหัสตำแหน่งใหม่ ลูกจ้ัางประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - (รายละเอียด)
----------------------------------------
การพ้นจากราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [หน้าหลัก]
 
 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ประจำปี 2554
       - ประเภท ข้าราการ
     - ประเภท ลูกจ้างประจำ
 ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ 21 ก.พ.54 [14 พ.ย.55] - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ. 2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด ข้อบังคับฯ)
     - แนวปฏิบัติ ฯ - (รายละเอียด)
     - การอนุโลมให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของ ก.พ. - (รายละเอียด)
     - แผนผังฯ - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์มฯ - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 [1 เม.ย. 54] - (รายละเอียดข้อบังคับฯ)
     - แผนผังการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์ม การเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด)
----------------------------------------
- ประกาศฯ ก.บ. มช. เรืื่่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ [16 ก.ค. 53]
     - (รายละเอียด)
การขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม - สัมนา
 

 เอกสารเกี่ยวกับ งานด้านวินัยและนิติการ

  - การขอหนังสือรัับรองเพื่อนำไปติดต่อ และขอมีอาวุธปืน [2 พ.ค.54] - (รายละเอียด)
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง, ตารางการเทียบตำแหน่งการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ - [11 มี.ค. 54]
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบบัญชีีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 - [31 ม.ค. 54]
     - ดาวน์โหลด _(.pdf)
     - ประกาศ ก.พ.อ. - ดาวน์โหลด _(.zip)

แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามประกาศ 62/2553 ข้อ5.2, ข้อ 7 และข้อ 7.1 [30 ธ.ค. 53]
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 5.2_(doc, pdf)
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 7 และ 7.1_(doc, pdf)

 หน้าที่ของเรา !!!
หน่วยบริหารงานบุคคล

งานจัดหาคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานประวัติ
งานประกันสังคม
งานถ่ายรูปบุคลากร
งานหนังสือรับรอง
งานกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น/ปลี่ยนตำแหน่ง/
ปรับวุฒิ/ค่าจ้าง
งานลาออก/โอน/ย้าย/ยืมตัว/เกษียน/ถึงแก่กรรม
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานขอตำแหน่งวิชาการ/ชำนาญการ
งานสถิติวันลา
   
หน่วยพัฒนาบุคลากร

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ
  ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร
  เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
งานลากิจ ลาพักผ่อน ต่างประเทศ
งานอาจารย์พิเศษทั้งภายนอก และ ภายในประเทศ
งานจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
  ของภาควิชา/หน่วยงาน
งานคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้าง ดีเด่น
   
   
หน่วยวินัยและนิติการ

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย /ระเบียบ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดำเนินการทางวินัย
ดำเนินคดีแพ่ง, อาญา, ปกครอง
ตรวจสอบสัญญา
more... more... more...
Home  |  About Us  |  Services  |  Testimonials  |  Support  |  Contact US  |  Reference  |  Links
 
:+:+:+:+ ติดต่อสอบถาม @ งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0-5394-5225, 0-5394-5226 0-5394-6225, 0-5394-6226 0-5394-6780, 0-5394-5182, 0-5394-5128, 0-5394-6215 แฟกซ์ : 0-5394-5107 +:+:+:+:
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © copyright 2009