ค้นหาตรงนี้ ->
ค้นหา ค้นหาภายในเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล
<<< Welcome to Personnel Website in the Faculty of Medicine, ChiangMai University >>>
 
 

งานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ระบบขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนงาน
บัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระบบบัตรควบคุมระยะไกล
ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
การสรรหาคัดเลือก
หัวหน้าภาควิชาฯ/ตำแหน่งบริหาร
การทำบัตรประจำตัวของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ค่าตอบแทนความเสี่ยง
การจ้างผู้พิการในส่วนงานของรัฐ
คู่มือโปรแกรม
บันทึกขึ้น - ลงเวลาปฏิบัติงาน
เอกสาร|แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
แบบฟอร์มขอบัตรควบคุมระยะไกลฯ
(แขนกั้นรถยนต์)
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนงาน
เว็บเพจน่าสนใจ
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มช.
เว็บไซต์ กบข. กบข.
ค้นหา บุคลากรของคณะฯ ค้นหาบุคลากรภายในคณะ
[Intranet]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มช.
 
 
   
   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับ...


 ข่าวประชาสัมพันธ์|ประกาศฯ <- คลิ๊กเปิดอ่าน
 ระเบียบ|หลักเกณฑ์|แบบฟอร์ม <- คลิ๊กเปิดอ่าน
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนงาน
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสรรหาคัดเลือกหัวหน้าภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
ข่าวรับสมัครและประกาศผลฯ | ใบสมัคร&เอกสาร
1. ข่าวประกาศรับสมัคร และ ประกาศผลสอบ/ผลการคัดเลือก
2. ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และ พนักงานส่วนงาน
3. เอกสารขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. เอกสารขั้นตอน ก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้าทำงานของพนักงานส่วนงาน
  ติดต่ี่อสอบถาม: คุณจิราภรณ์ ภีระิี่ โทรศัพท์.053-946780
 ข่าวประชาสัมพันธ์ | หนังสือเวียน | ประกาศฯ บริหารงานบุคคล
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง : Happinometer - Post 24 ส.ค.58
-

ขอความร่วมมือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2558 โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) : cmu1 รหัสผ่าน(Password) : happycmu ตามที่อยู่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

- URL: http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th (ตอบแบบสำรวจคลิกที่นี่)
พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" และ "โล่ประกาศเกียรติคุณ" ประจำปี 2558 - Post 11 ส.ค.58
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 PDF File
- บันทึกเวียนเสนอชื่อ PDF File
- แบบฟร์อมผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2558 Word File
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [หน้าหลัก]
 
บัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ [หน้าหลัก]
 
 
อาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อรับรางวัล "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย" ประจำปี 2558 - Post 17 ก.ค.58
- คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก Word File
- แบบเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ [เอกสารหมายเลข 1] Word File
- แบบเสนอชื่อ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม [เอกสารหมายเลข 2] Word File
โครงการ "หนึ่งในร้อย" รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2558 - Post 12 ก.ค.58
- บันทึกข้อความ เรื่อง ขอพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในโครงการ "หนึ่งในร้อย" ประจำปี 2558 PDF File
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก Word File
- แบบฟอร์มการเสนอชื่อ Word File
แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร ประจำปี 2557
- : ผลการตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร - Post 26 มิ.ย.58
- : คู่มือกรอกแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร ประจำปี 2557
การจดรายงานการประชุม โดย คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์
- : ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย - Post 17 มิ.ย.58
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนขในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
 
การทำบัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออกมหาวิทยาลัย เป็นบัตรอนูญาตผ่านเข้า - ออกคณะแพทยศาสตร์ [หน้าหลัก]
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
 
- ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก PDF File - Post: 21 มิ.ย.58
จดหมายข่าวงานบริหารงานบุคคล-HR Letter [อ่านทั้งหมด...คลิกที่นี่]
- :จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารงานบุคคล HR Letter ฉบับที่ 2/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
บัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (บรรจุก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540) {หน้าหลัก}
 
 
บัตร Smart ID Card
 
ระบบการเบิกค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ระบบ CMU MIS
- :แนวทางปฏิบัติการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ได้ในระบบ CMU MIS - Post 20 ม.ค.58
- :คู่มือการใช้งานระบบสวัสดิการ เอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลญาติสายตรงในระบบ CMU-HR
- :คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3882/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557
พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา และรับรางวัลอาจารย์ ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ - Post 8 ม.ค.58
- :รายชื่ออาจารย์ ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ (รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ชั้นปรีคลินิก และคลินิก) มอบรางวัลในวันไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ถึง...
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
- รายงานการประชุมคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม (รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา)
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม (แพทยสภา) และอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างเพื่อรับโล่ในวันไหว้ครู
- แบบเสนอชื่อ "อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างและนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม" เข้ารับโล่ของแพทยสภาประจำปีการศึกษา 2558
- แบบเสนอชื่อ "รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมชั้น................" ประจำปีการศึกษา 2558
งานโครงการ ประชุม สัมนา และพัฒนาบุคลากร
 
 
  • แบบฟอร์ม รายงานการจัดการความรู้ของ ภาควิา/ฝ่าย/งาน (หลังการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ของหน่วยงาน) [Post:3 ก.ค.57]
    • ดาวน์โหลดเอกสาร 1.PDF   ->PDF File
    • ดาวน์โหลดเอกสาร 2.Word ->Word File
  • โครงการ Lean Six Sigma [ดาวน์โหลด] - Post : 17 มิ.ย.57
  • โครงการ Big Chang for Excellent โดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย [ดาวน์โหลด] - Post : 16 มิ.ย.57
การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทางการบริหาร
 
- แนวปฏิบัติ กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการไปราชการ/ปฏิบัติงาน PDF File - Post : 6 ต.ค.57
- กฏ/ระเบียบการลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการลาออนไลน์ PDF File - Post : 3 ต.ค.57
- แนะนำโปรแกรมจัดเก็บเอกสารแบบ Electronic (E-Person Record) PDF File
Download File บรรยายวิทยากรการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
 กฏ | ระเบียบ | แบบฟอร์ม | หลักเกณฑ์
 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ประจำปี 2558
       - บันทึกคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
     - ประเภท ข้าราการ
     - ประเภท ลูกจ้างประจำ
การตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
 

แนวปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานมหาวิทยาัลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) PDF File- Post 23 ก.ย.57
- แบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. - Post 19 ส.ค. 56
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจสารเสพติด PDF File
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติด PDF File

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และ้ชำนาญการ ต่างๆ [หน้าหลัก]
 
 
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [หน้าหลัก]
 
งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
 
- เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 - [RePost_26 พ.ค.57]
     - บันทึกแจ้งเวียนข้อบังคับ มช. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
     - ข้อบังคับ มช. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - ขันตอนและวิธีดำเนินการ
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (่กรณีพนักงานเสียชีวิต)
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (สำหรับพนักงานฯ)
  - การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน [02 พ.ค.56]
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - หนังสือเวียน / แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
  - ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) [2 ก.ย. 56]
- สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  - ดาวน์โหลด คุณสมบัติและแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [RePost : 2 ก.ย. 56]
- ดาวน์โหลด บัญชีฐานการคำนวณสำหรับเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
- ดาวน์โหลด บัญชีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2557 (ม.ค.57)
- ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2554 (เม.ย.54)
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 การจัดทำแบบประวัติเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยฯ และบัตรแสดงตน
  - ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม [RePost : 22 ส.ค. 56]
 ค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยฯ [หน้าหลัก]
 เอกสารเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจำ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ) แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- กำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติปรับระดับ / เปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ (มิ.ย.57) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ์ ณ 1 ม.ค.56 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ (ส.ค.56) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นตำแหน่ง/การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ [01 เม.ย. 54] - (รายละเอียด)
- แบบประวัติลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่ง - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม ตารางผลการปฏิบัติย้อนหลัง - (Excel File)
-----------------------------------------
- แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1) - (รายละเอียด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 6393(8).3 กจ./2576 ลว. 6 ก.ค.53 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- รหัสตำแหน่งใหม่ ลูกจ้ัางประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - (รายละเอียด)
----------------------------------------
การพ้นจากราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [หน้าหลัก]
 
 ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ 21 ก.พ.54 [14 พ.ย.55] - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ. 2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด ข้อบังคับฯ)
     - แนวปฏิบัติ ฯ - (รายละเอียด)
     - การอนุโลมให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของ ก.พ. - (รายละเอียด)
     - แผนผังฯ - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์มฯ - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 [1 เม.ย. 54] - (รายละเอียดข้อบังคับฯ)
     - แผนผังการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์ม การเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด)
----------------------------------------
- ประกาศฯ ก.บ. มช. เรืื่่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ [16 ก.ค. 53]
     - (รายละเอียด)
การขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม - สัมนา
 

 เอกสารเกี่ยวกับ งานด้านวินัยและนิติการ

  - การขอหนังสือรัับรองเพื่อนำไปติดต่อ และขอมีอาวุธปืน [2 พ.ค.54] - (รายละเอียด)
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง, ตารางการเทียบตำแหน่งการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ - [11 มี.ค. 54]
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบบัญชีีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 - [31 ม.ค. 54]
     - ดาวน์โหลด _(.pdf)
     - ประกาศ ก.พ.อ. - ดาวน์โหลด _(.zip)

แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามประกาศ 62/2553 ข้อ5.2, ข้อ 7 และข้อ 7.1 [30 ธ.ค. 53]
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 5.2_(doc, pdf)
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 7 และ 7.1_(doc, pdf)

 หน้าที่ของเรา !!!
หน่วยบริหารงานบุคคล

งานจัดหาคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
งานประวัติ
งานประกันสังคม
งานถ่ายรูปบุคลากร
งานหนังสือรับรอง
งานกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น/ปลี่ยนตำแหน่ง/
ปรับวุฒิ/ค่าจ้าง
งานลาออก/โอน/ย้าย/ยืมตัว/เกษียน/ถึงแก่กรรม
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานขอตำแหน่งวิชาการ/ชำนาญการ
งานสถิติวันลา
   
หน่วยพัฒนาบุคลากร

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ
  ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร
  เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
งานลากิจ ลาพักผ่อน ต่างประเทศ
งานอาจารย์พิเศษทั้งภายนอก และ ภายในประเทศ
งานจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
  ของภาควิชา/หน่วยงาน
งานคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้าง ดีเด่น
   
   
หน่วยวินัยและนิติการ

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย /ระเบียบ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดำเนินการทางวินัย
ดำเนินคดีแพ่ง, อาญา, ปกครอง
ตรวจสอบสัญญา
more... more... more...
Home  |  About Us  |  Services  |  Testimonials  |  Support  |  Contact US  |  Reference  |  Links
 
:+:+:+:+ ติดต่อสอบถาม @ งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0-5394-5225, 0-5394-5226 0-5394-6225, 0-5394-6226 0-5394-6780, 0-5394-5182, 0-5394-5128, 0-5394-6215 แฟกซ์ : 0-5394-5107 +:+:+:+:
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © copyright 2009