ค้นหาตรงนี้ ->
ค้นหา ค้นหาภายในเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล
<<< Welcome to Personnel Website in the Faculty of Medicine, ChiangMai University >>>
 
 

งานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
|
ระบบขึ้นเงินเดือน

บัตรยานพาหนะผ่านเข้า - ออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ระบบบัตรควบคุมระยะไกล
ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
การสรรหาคัดเลือก
หัวหน้าภาควิชาฯ/ตำแหน่งบริหาร
การทำบัตรประจำตัวของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
ค่าตอบแทนความเสี่ยง
การจ้างผู้พิการในส่วนงานของรัฐ
คู่มือโปรแกรม
บันทึกขึ้น - ลงเวลาปฏิบัติงาน
คู่มือต่างๆ
แนวปฏิบัติการขอประชาสัมพันธ์
บนเครื่องบันทึกเวลาเข้า - ออก
คู่มือ ปี 2559
ระบบประเมินทีมบริหาร
คู่มือ ปี 2559
ระบบประเมิน Emo - Meter
คู่มือ ปี 2559
ระบบประเมินวินิจฉัยองค์กร
คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ มช.
เอกสาร|แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
แบบฟอร์มขอบัตรควบคุมระยะไกลฯ
(แขนกั้นรถยนต์)
หนังสือยินยอมให้ใช้รถยนต์
เว็บที่น่าสนใจ
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานข้าราชการพลเรือน(กพ.)
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
เว็บไซต์ กบข. Web Site กบข.
ค้นหา บุคลากรของคณะฯ ค้นหาบุคลากรภายในคณะ
[Intranet]
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มช.
 
 
   
   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ยินดีต้อนรับ...


 ข่าวประชาสัมพันธ์|ประกาศฯ <- คลิ๊กเปิดอ่าน
 ระเบียบ|หลักเกณฑ์|แบบฟอร์ม <- คลิ๊กเปิดอ่าน
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21" รุ่นที่ 4 
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
ข่าวรับสมัครและประกาศผลฯ | ใบสมัคร&เอกสาร
1. ข่าวประกาศรับสมัคร และ ประกาศผลสอบ/ผลการคัดเลือก
2. ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ และ พนักงานส่วนงาน
3. เอกสารขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. เอกสารขั้นตอน ก่อนการรายงานตัวเพื่อเข้าทำงานของพนักงานส่วนงาน
  ติดต่ี่อสอบถาม: คุณจิราภรณ์ ภีระิี่ โทรศัพท์.053-946780
 ข่าวประชาสัมพันธ์ | หนังสือเวียน | ประกาศฯ บริหารงานบุคคล
การสมัครสมาชิกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย - Post: 10 พ.ค.59
 
 1. บันทึกแจ้งการสมัครสมาชิกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [หน้าหลัก]
 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Post: 29 มี.ค.59
 
 1. บันทึกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และกำหนดการในการสรรหาอธิการบดี
  2.2 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  2.3 การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
จดหมายข่าวงานบริหารงานบุคคล-HR Letter [อ่านทั้งหมด...คลิกที่นี่]
 
โครงการ"อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร General Conversation-Level 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ และหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น
 
 1. รายละเอียด และหลักเกณฑ์ - Post: 30 มี.ค.59
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนขในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [หน้าหลัก]
 
 1. (หลักเกณฑ์) การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.ฯ ลงวันที่ 2 มิ.ย.58
 2. (ข้าราชการ) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับคำนวณ ณ วันที่ 1 เม.ย.59
 3. (ลูกจ้างประจำ)การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ลงวันที่ 2 มิ.ย.58
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว มช.
 
ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบโล่ประกาศเกีรยติคุณอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา และรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 - Post: 18 ม.ค.59
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเพิ่มตามประสบการณ์ - Post: 8 ม.ค.59
 
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 58
 
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ "ครุฑทองคำ"
 
พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2558
 
สิทธิสวัสดิการสมาชิก กบข.
 
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
ประชาสัมพันธ์ความรู้ประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 4 - 2558)
 
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญที่ได้ยื่นขอรับเงินบำนาญ แบบ UNDO กบข. {หน้าเว็บไซต์หลัก}
 
การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับญาติสายตรง
 
โครงการ ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุ [หน้าหลัก]
 
พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" และ "โล่ประกาศเกียรติคุณ" ประจำปี 2558 - Post 11 ส.ค.58
 
 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 PDF File
 2. บันทึกเวียนเสนอชื่อ PDF File
 3. แบบฟร์อมผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2558 Word File
บัตรควบคุมระยะไกลสำหรับเปิดระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ [หน้าหลัก]
 
 1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การต่ออายุบัตรควบคุมระยะไกลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 - Post: 22 ก.ค.58
 2. ตรวจสอบรายชื่อรอบที่ 1 - รอบที่ 4 คลิ๊กที่นี่ - Post: 22 ก.ค.58
 3. แบบฟอร์มขอทำบัตรควบคุมระยะไกลฯ - Post:21 ส.ค.57
อาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อรับรางวัล "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย" ประจำปี 2558 - Post 17 ก.ค.58
 
 1. คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก Word File
 2. แบบเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ [เอกสารหมายเลข 1] Word File
 3. แบบเสนอชื่อ ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม [เอกสารหมายเลข 2] Word File
การอบรมจดรายงานการประชุม โดย คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์
 
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
 
บัตรประจำตัวบุคลากร (Smart ID Card) โดยธนาคารไทยพาณิชย์
 
 1. กำหนดการรับบัตรของแต่ละหน่วยงาน
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตร Smart ID Card
 3. กำหนดการเริ่มใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือตามระบบ Smart ID Card และจุดติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ - Post : 13 พ.ย.57
ระบบการเบิกค่าสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ระบบ CMU MIS
 
 1. แนวทางปฏิบัติการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ได้ในระบบ CMU MIS - Post 20 ม.ค.58
 2. คู่มือการใช้งานระบบสวัสดิการ เอกสารอ้างอิงในการบันทึกข้อมูลญาติสายตรงในระบบ CMU-HR
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3882/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557
พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ จากแพทยสภา และรับรางวัลอาจารย์ ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ - Post 8 ม.ค.58
 
 1. รายชื่ออาจารย์ ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ (รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ชั้นปรีคลินิก และคลินิก) มอบรางวัลในวันไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ถึง...
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
 3. รายงานการประชุมคัดเลือกอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม (รับโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา)
 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม (แพทยสภา) และอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างเพื่อรับโล่ในวันไหว้ครู
 5. แบบเสนอชื่อ "อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างและนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม" เข้ารับโล่ของแพทยสภาประจำปีการศึกษา 2558
 6. แบบเสนอชื่อ "รางวัลอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมชั้น................" ประจำปีการศึกษา 2558
งานโครงการ ประชุม สัมนา และพัฒนาบุคลากร
 
 1. ไฟล์นำเสนอการประเมินสมรรถนะ Competency Assessment โดย ดร.หรรษา เทียนทอง รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [ดาวน์โหลด]
 2. ไฟล์การเข้าสู่โปรแกรมการเมิน สมรรถนะ Core Competency โดย คุณจิตรพร จอมวงค์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศทางการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ดาวน์โหลด] - Post : 21 ต.ค.57
 3. แบบฟอร์ม รายงานการจัดการความรู้ของ ภาควิา/ฝ่าย/งาน (หลังการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ของหน่วยงาน) [Post:3 ก.ค.57]
  • ดาวน์โหลดเอกสาร 1.PDF   ->PDF File
  • ดาวน์โหลดเอกสาร 2.Word ->Word File
 4. โครงการ Lean Six Sigma [ดาวน์โหลด] - Post : 17 มิ.ย.57
 5. โครงการ Big Chang for Excellent โดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย [ดาวน์โหลด] - Post : 16 มิ.ย.57
การจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทางการบริหาร
 
 1. แนวปฏิบัติ กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการไปราชการ/ปฏิบัติงาน PDF File - Post : 6 ต.ค.57
 2. กฏ/ระเบียบการลาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมการลาออนไลน์ PDF File - Post : 3 ต.ค.5
Download File บรรยายวิทยากรการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ - Post: 22 ก.ย.57
 
 1. รองอธิการบดี มช. รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
 2. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ธนู หินทอง
 3. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ
 4. รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
 กฏ | ระเบียบ | แบบฟอร์ม | หลักเกณฑ์
 ระบบบัตร Smart ID Card (การบันทึกเวลาเข้า - ออกปฏิบัติงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์)
       - แนวปฏิบัติ การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บนหน้าจอเครื่องบันทึกเวลาเข้า - ออกปฏิบัติงาน - Post: 25 ก.พ.59
 การคัดเลือก | สรรหา | บรรจุ | แต่งตั้ง
       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก (สรรหาภายใน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการที่ไม่ใช่วิชาชีพ ยกเว้นกลุ่มบริการ - 23 ก.พ. 2559
 การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ประจำปี 2558
       - บันทึกคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
     - ประเภท ข้าราการ
     - ประเภท ลูกจ้างประจำ
การตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช.
 

แนวปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานมหาวิทยาัลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) PDF File- Post 23 ก.ย.57
- แบบฟอร์มการตรวจสารเสพติดของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. - Post 19 ส.ค. 56
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่เข้ารับการตรวจสารเสพติด PDF File
     - ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยผลการตรวจสารเสพติด PDF File

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ., ศ. และ้ชำนาญการ ต่างๆ [หน้าหลัก]
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน [หน้าหลัก]
 
งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากร เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
 
 เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
 
- เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 - [RePost_26 พ.ค.57]
     - บันทึกแจ้งเวียนข้อบังคับ มช. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
     - ข้อบังคับ มช. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - ขันตอนและวิธีดำเนินการ
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (่กรณีพนักงานเสียชีวิต)
     - แบบฟอร์มคำขอรับเงิน (สำหรับพนักงานฯ)
  - การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน [02 พ.ค.56]
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน
     - หนังสือเวียน / แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
  - ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) [2 ก.ย. 56]
- สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  - ดาวน์โหลด คุณสมบัติและแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [RePost : 2 ก.ย. 56]
- ดาวน์โหลด บัญชีฐานการคำนวณสำหรับเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ
- ดาวน์โหลด บัญชีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2557 (ม.ค.57)
- ดาวน์โหลด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ ปี 2554 (เม.ย.54)
- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 การจัดทำแบบประวัติเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยฯ และบัตรแสดงตน
  - ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม [RePost : 22 ส.ค. 56]
 ค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยฯ [หน้าหลัก]
 เอกสารเกี่ยวกับ ลูกจ้างประจำ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ) แจ้งการเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- กำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติปรับระดับ / เปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ (มิ.ย.57) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ์ ณ 1 ม.ค.56 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำ (ส.ค.56) - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นตำแหน่ง/การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ [01 เม.ย. 54] - (รายละเอียด)
- แบบประวัติลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นและเปลี่ยนตำแหน่ง - (รายละเอียด)
- แบบฟอร์ม ตารางผลการปฏิบัติย้อนหลัง - (Excel File)
-----------------------------------------
- แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1) - (รายละเอียด)
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 6393(8).3 กจ./2576 ลว. 6 ก.ค.53 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ - (รายละเอียด)
- รหัสตำแหน่งใหม่ ลูกจ้ัางประจำ สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - (รายละเอียด)
----------------------------------------
การพ้นจากราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [หน้าหลัก]
 
 ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ 21 ก.พ.54 [14 พ.ย.55] - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ. 2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด ข้อบังคับฯ)
     - แนวปฏิบัติ ฯ - (รายละเอียด)
     - การอนุโลมให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของ ก.พ. - (รายละเอียด)
     - แผนผังฯ - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์มฯ - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับฯ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 [1 เม.ย. 54] - (รายละเอียดข้อบังคับฯ)
     - แผนผังการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
     - แบบฟอร์ม การเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน - (รายละเอียด)
-----------------------------------------
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2555 [24 ก.พ. 55] - (รายละเอียด)
----------------------------------------
- ประกาศฯ ก.บ. มช. เรืื่่่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์ [16 ก.ค. 53]
     - (รายละเอียด)
การขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม - สัมนา
 
 

 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง

  - ตารางการเทียบตำแหน่งการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ - [11 มี.ค. 54]

 หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบบัญชีีเงินเดือนท้ายกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 - [31 ม.ค. 54]

       - ดาวน์โหลด _(.pdf)
     - ประกาศ ก.พ.อ. - ดาวน์โหลด _(.zip)

 แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามประกาศ 62/2553 ข้อ5.2, ข้อ 7 และข้อ 7.1 [30 ธ.ค. 53]

  - ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 5.2_(doc, pdf)
- ดาวน์โหลด ->แบบบันทึก ประกาศรายจ่าย ฉ. 62/2553 ข้อ 7 และ 7.1_(doc, pdf)
Home  |  About Us  |  Services  |  Testimonials  |  Support  |  Contact US  |  Reference  |  Links
 
:+:+:+:+ ติดต่อสอบถาม @ งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ชั้น 7 โทรศัพท์ : 0-5394-5225, 0-5394-5226 0-5394-6225, 0-5394-6226 0-5394-6780, 0-5394-5182, 0-5394-5128, 0-5394-6215 แฟกซ์ : 0-5394-5107 +:+:+:+:
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ © copyright 2009