การให้บริการ งานโสตทัศนศึกษางานโสตทัศนศึกษา  ให้บริการ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ในด้าน การเรียนการสอน งานประชุมวิชาการ ต่างๆ   ซึ่งสามารถ download เอกสาร การขอใช้บริการ  และ สามารถ จองห้อง ประชุม ผ่านทาง Website  

เอกสาร ขอใช้บริการ  →            จองห้องประชุม →

 Slide Template Free Downloadงานโสตทัศนศึกษา เปิดให้  Download  powerpoint slide template ออกแบบโดยเจ้าหน้าที่  ด้านกราฟิก  ให้แก่ บุคลกร คณะเแพทยศสาตร์และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการ ใช้ในการทำ presentation นำเสนองานต่างๆ โดยมีขนาดภาพ  1024x768 px

 Download →