Preloader


Latest News

ประกาศ

24 ม.ค. 2561

เรื่อง เบิกจ่ายค่าตีพิมพ์
(ค่าตอบแทน)

By: research | Deadline: -

ตามที่ มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่องการให้เงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์ผลง่านวิชาการระดับนานาชาติ
(ค่าตอบแทน) .นั้น เนื่องจากมีนักวิจัยบางส่วนได้ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯแล้ว ...

READ MORE

ประกาศ

18 พ.ค. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"

By: research | Deadline: กำหนดการอบรม 5-6 ก.ค. 2561 (ปิดการลงทะเบียน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Good Clinical Practice: GCP” สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และบุคลากรที่ทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง...

READ MORE

คู่มือและสื่อ

คู่มือและสื่อ เรื่อง การใช้โปรแกม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสิถิติเพื่อการวิจัยทางการแพทย์

By: research | Deadline: -

คู่มือและสื่อ การใช้โปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสิถิติเพื่อการวิจัยทางการแพทย์...

FORM VIDEO