โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต ที่มุมความรู้ตลาดทุน”
(Living @ SET corner project)

หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรณารักษ์ นักศึกษาฝึกงาน และบุคลากรห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจกล่าวได้ว่า การวางแผนทางการเงิน ไม่ใช่เรื่องที่สลักสำคัญแต่อย่างใดสำหรับสังคมไทย และจำนวนผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน ก็มีน้อยมาก เพราะเพียงแค่รู้จักการเก็บหอมรอมริบ เอาเงินไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยก็พอจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆแล้ว แต่ทว่าในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้ออย่างเช่นทุกวันนี้ การออม อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องรู้จัก การลงทุน ด้วย ถึงจะทำให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา เทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกัน พบว่าตัวเลขของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำสุดเพียง 0.3% ของเงินออมภาคครัวเรือนเท่านั้น สาเหตุของปัญหานั้นได้วิเคราะห์ ออกมาแล้วว่าไม่ได้เป็นเพราะ คนไทยออมเงินน้อยเกินไป แต่เป็นการที่ผู้ออมส่วนใหญ่ ยังไม่ยอมเดินก้าวต่อไปเพื่อเล่นบทบาทในฐานะผู้ลงทุน เนื่องจาก คนไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้ทางการเงิน ไม่มากพอ ดังนั้นการส่งเสริมให้มีความรู้ทางการเงินมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและเป็นเรื่องไกลตัว โดยไม่รู้ว่าแท้จริงนั้น ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ใช้บริการของห้องสมุด มีความรู้ทางการเงินเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการ ห้องสมุดมีชีวิต ที่มุมความรู้ตลาดทุน Living @ SET corner project” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์ การเงิน การออม และการลงทุนออกไปสู่ชุมชน รวมทั้งสร้างนิสัยและสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน และความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้ใช้บริการของห้องสมุดคณะแพทย์ที่ให้บริการมุมความรู้ตลาดทุน ผ่านการใช้บริการ มุมความรู้ตลาดทุน บอร์ดความรู้ การยืมสื่อความรู้ของมุมความรู้ตลาดทุน เช่น หนังสือ นิตยสาร CD-rom และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะได้จัดทำขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและส่งเสริมการใช้บริการ มุมความรู้ตลาดทุน
2. เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด โดยเฉพาะมุมความรู้ตลาดทุน ให้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างนิสัยและสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน และความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้ใช้บริการของห้องสมุดคณะแพทย์
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดทุนออกไปสู่ชุมชน ทำให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ ประหยัดมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม

1. กิจกรรมปัจจัยที่ 5 ของชีวิต (Living with SET )
2. กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจผ่านมุมความรู้ตลาดทุน (to spread the love via SET)
3. กิจกรรมสะสมแต้มและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดทุน (SET card & the best @ SET)
4. กิจกรรมสารสัมพันธ์ มุมความรู้ตลาดทุน (SET News)
5. กิจกรรม เสวนา “วางแผนพร้อมสรรพ...เพื่อรับเกษียณ”(Happy money book day)
6. กิจกรรมการจัดการความรู้ ณ มุมความรู้ตลาดทุน (Knowledge Management @ SET corner)

เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย

1. สื่อความรู้และทรัพยากรของมุมความรู้ตลาดทุน ได้รับความสนใจ และมีสถิติการยืมเพิ่มมากขึ้น จากผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดให้ความสนใจรวมถึงได้รับความรู้จากการใช้บริการมุมความรู้ตลาดทุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

 

© 2008 SET at MEDLIB.
The Library , Faculty of Medicine , Chiang Mai University.
All right reserved.