หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Nursing Director and Deputy Hospital Director
ดร.หรรษา เทียนทอง
Dr.Hunsa Thienthongรองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารและบริการ
Vice Director of Nursing Department
นางสาวเกษณา แซ่ล้อ

Miss. Kedsana Salao


รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Vice Director of Nursing Department
ดร.พรศิริ ใจสม

Dr.Pornsiri Chaisom


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
Head of Outpatient and Emergency Nursing Division
นายวีรชาติ ชูฤทธิ์

Mr.Verachat Churit


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และพักฟื้น
Head of Operating theatre and Recovery room Nursing Division
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม

Miss.Wanphen Chanchaem


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
Head of Pediatrics Nursing Division
ดร.พรศิริ ใจสม

Dr.Pornsiri Chaisom


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
Head of General Private Nursing Division
นางมารีดี้ วงษ์เวช

Mrs.Maridee Wongvech


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ
Head of General-Psychiatric-Opthalmology and Otolaryngology Nursing Division
นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์

Mrs.Waraporn Wiphassawong


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
Head of Surgical Nursing Division
นางสาวนฤมล วงศ์มณีโรจน์

Miss.Nareumon Wongmaneeroj


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
Head of Orthopedic Nursing Division
นางสาวโสภี วิระรังษิยากรณ์

Miss.Sopee Virarangsiyakorn


หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
Head of Medical Nursing Division
นางสาวศิริพร พรพุทธษา

Miss.Siriporn Pornputasa


หัวหน้างานการพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง
Head of Specialty Private Nursing Division
นางสุรภี แสนสมบัติ

Mrs.Surapee Saensombatsamran.p@cmu.ac.th