New Web Update  
 ดาว์นโหลดเอกสาร


 
 

m ภายในฝ่ายการพยาบาล m
 

m มาตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
m จริยธรรมของพยาบาล
m กฏระเบียบการแต่งกายบุคลากรทางการพยาบาล
m นโยบาย
m บริการ
m ผู้บริหาร
m การใช้แนวปฏิบัติที่มีหลักฐานอ้างอิง
เชิงประจักษ์(Evidenced-Based Practice)

m Competency บุคลากรพยาบาล
m แนวทางการประเมินระดับของแผลกดทับ(Staging)m
m แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองm
m แบบทดสอบออนไลน์
m แบบประเมินด้านพฤติกรรมจริยธรรมทางการพยาบาล
ปฏิทินตารางประชุมประจำปี 2560 ปฏิทินตารางประชุมประจำปี 2561m

 
m   m

แนวปฎิบัติการจัดทำโครงการ HRD


วารสารพยาบาลสวนดอก
m
     ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2559

QR Code สำหรับ website QRCode

 
  
 

    Program หน่วยสารสนเทศทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
Sup Electronic
หน่วยงานภายใน

งานการพยาบาลPrevious
PM
Next
 
   
 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-935722 แฟกซ์ 053-936305
Contact : samran.p@cmu.ac.th
 
index_eng