background

Welcome to supporting Academic services

หน่วยสนับสนุนวิชาการ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มุ่งที่จะเป็นหนึ่งในการผลิตเอกสารทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งพอใจของผู้รับบริการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

What We Do

หน่วยสนับสนุนวิชาการงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ผลิตเอกสารและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพของการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นโยบาย

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเอกสาร
2. ผลิตเอกสารที่มีคุณภาพ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

กลยุทธ์

1. จัีดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยให้มีการมอบหมายให้หาข้อมูลความเคลื่อนไหวของครุภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างกว้างขว้างและจัดทำแฟ้มข้อมูลเก็บไว้
2. ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กร โดยจัดทำโปสเตอร์, ใบปลิว
4. จัดตั้งบริการใหม่ๆ

หน้าที่ความรับผิชอบ


ให้บริการผลิตเอกสารทางวิชาการ ให้แก่ ภาควิชา / งาน / หน่วยงานต่างๆ   ดังนี้
- เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ
- คู่มือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
- ข้อสอบ
- เกียรติบัตร, ประกาศนียบัตร
- แผ่นพับ, โปสเตอร์
- จัดเรียงและใส่ปกเข้าเล่ม
ผลิตเชียงใหม่เวชสาร และโครงการตำรา