Welcome JSPS

ปี 2012 เมื่อกระผมได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ลำดับที่ 16 ในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันกับรัฐบาลใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนำ โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้มีนโยบายเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นที่กล่าวถึงอย่างชัดเจนว่า ที่ต้องการให้ทั้งนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ ของญี่ปุ่น มีความร่วมมือที่ดีต่อกลุ่มประเทศอาเซียน ตัวอย่างโครงการเช่น "Re-invent Japan" และ "Global Human resource development" ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรม และการกีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( MEXT ) จึงได้มอบหมายภารกิจให้กับทาง JSPS โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของ ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากกรุงเทพฯเป็นทำเลที่ตั้งที่ดี เหมาะกับศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยญีปุ่นตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ตั้งของสำนักงานจึงเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร ถือเป็นที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของหลายมหาวิทยาลัย จึงทำให้ง่ายต่อการผลักดันมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
ศาสตราจารย์ คุนิอะกิ ยามาชิตะ ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ


Activity JAAT


Post Date :: August 8,2017 08:59:00
คณะกรรมการบริหาร 2017
สมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (JAAT) ประเทศไทย
คณะกรรมการบริการ 2017


Post Date :: January 23,2017 18:36:53
JSPS-NRCT- JAAT Seminar 2017 February, 9thPost Date :: January 20,2017 01:03:44
Bridge Fellowship Program 2017 :Open call for application by February 27, 2017