วิสัยทัศน์

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เน้นการผลิตผลงานด้านวิชาการที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน

(แก้ไขจากการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555)

 

 

พันธกิจ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • มีภาระหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
  • มีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวางและสม่ำเสมอ
  • ให้บริการด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล และเพื่อสนองความต้องการของสังคม
  • ดำเนินการประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง