แพทย์ใช้ทุน

(พ.ศ. 2528)
 

รศ. น.พ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ  หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุณา  สาขาวิชาโรคทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
พ.ญ. นิธิวดี อาภาพิสุทธิ์  
น.พ. อุดม ไกรฤทธิ์ชัย  ร.พ. ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
พ.ญ. รัตนาพร (เทพปรีชากุล) วรสถิตย์  ร.พ. นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110
น.พ. ถนอม จิวสืบพงษ์  ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000
น.พ. ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
น.พ. จุมพล พรรณเชษฐ์  ร.พ. ลานนา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2529)
 

น.พ. ภิญโญ หอศิลป์  ร.พ. บำรุงราษฎร์ ซอยนานา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
น.พ. วัชร พิชัยศรทัต  119/16 หมู่ 8 ล้านนาวิลล์ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
น.พ. วานัส ศิริโภคารัตนา  ร.พ. พิษณุเวช อ.เมือง พิษณุโลก 65000
พ.ญ. สมนพร บุณยะรัตเวช  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
พ.ญ. ผาณิต (หิรัญศรี) ศรีวัฒน์  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. เพชร รอดอารีย์  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
น.พ. นรินทร์ เจริญเผ่า  ร.พ. แพร่พร้อมมิตร อ.เมือง แพร่ 54000
น.พ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2530)
 

น.พ. ชุมพล สกลวสันต์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล  U.S.A.
น.พ. ทวีชัย ทีปประสาน  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พ.ญ. วิไลลักษณ์ (หรูวัฒนะกุล) ทีปประสาน  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
น.พ. อุคร ศรีวัฒน์  หน่วยโรคทางเดินอาหาร, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ. ธนันดา (อารยรังษี) ตระการวนิช  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พ.ญ. ศรีวัลย์ (ธีระสุขจินดา) เตียจันทร์พันธ์  ร.พ. สมิติเวช กรุงเทพฯ 10110
น.พ. วิรัช บรรยงนันท์   

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2531)
 
พ.ญ. นภิสวดี (ว่องชวณิชย์) ภิญโญพรพานิช  U.S.A.
น.พ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช  U.S.A.
พ.ญ. รสนีย์ (วงศ์ถ้วยทอง) วัลยเสวี  U.S.A.
พ.ญ. บุษยมาส ชีวสกุลยง  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์  หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
น.พ. ธีระยุทธ หยกอุบล  ร.พ. ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 
น.พ. สุรพงษ์ รัชตภูษิต   

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2532)
 
น.พ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
น.พ. นที มั่นสกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พ.ญ. วรางคณา (ศิริมหาราช) มั่นสกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
น.พ. ชัชวาล วัฒนะกุล  ร.พ. สมเด็จ ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
พ.ญ. เบญจมาศ ช่วยชู  สาขาวิชาโรคทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
น.พ. ธีระเดช วงศ์มณีโรจน์  
น.พ. พูลชัย จิตอนันตวิทยา  หน่วยโรคหัวใจ ร.พ. ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
พ.ญ. ชิดสุภางค์ ตัจฉนีกุล  ร.พ. แมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2533)
 
น.พ. เฉลิม ลิ่วศรีสกุล  หน่วยโรคทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. พลภัทร โรจน์นครินทร์  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
น.พ. ธัชชัย วุฒิจำนงค์  โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ 
น.พ. สุรพล พึ่งวงศ์สำราญ  ร.พ. พญาไทศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
พ.ญ. พูนพงศ์ (ว่องตระกูล) หุตะโชค  ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ. วชิระ กรุงเทพฯ 10300
น.พ. มิตร รุ่งเรืองวานิช  โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ.2534)
 
น.พ. ศรัณย์ ควรประเสริฐ  หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
น.พ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ   
น.พ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ  หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
น.พ. สมควร ตั้งจิตร์พร  โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
พ.ญ. อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา  โรงพยาบาลพุทธชินราช อ. เมือง จ.พิษณุโลก 
น.พ. ภัทรพงศ์ กีฬาแปง  สถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
น.พ. ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. อภิยุช เนตตกุล   
พ.ญ. สุพินดา แซ่เตียว  95/63 หมู่บ้านนันทวัน ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2537)
 
น.พ. ธเนศ ชิตาพนารักษ์  หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. วีรพงษ์ เสถียรพาณิชย์  ร.พ. วิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
น.พ. ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ  หน่วยโรคหัวใจ ร.พ. โรคทรวงอก อ.เมือง นนทบุรี 11000
น.พ. บุญจง แซ่จึง  หน่วยโรคหัวใจ ร.พ. โรคทรวงอก อ.เมือง นนทบุรี 11000
น.พ. ศักดิ์ชัย จันทรอมรกุล  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ ฯ 
น.พ. สมภพ สิริเสรีภาพ  ร.พ. แมคคอร์มิค อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
พ.ญ. สิริเนตร กฤติยาวงศ์  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ ฯ 

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2536)
 
น.พ. ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.พ. อรรถวุฒิ ดีสมโชค หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. ชัยยุทธ เจริญธรรม U.S.A.
น.พ. พรชัย งามจรรยาภรณ์ โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
พ.ญ. ปรารถนา (คงพิชญานนท์) ลีนะศิริมากุล  โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
น.พ. วรพล บูรณโชคไพศาล  
น.พ. สุมิตร ฐิติภูรี Australia
น.พ. อภิชาติ น้านาคินทร์  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2537)
 
พ.ญ. ชวัญญา แสงสุวรรณ Fellow, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ ฯ
พ.ญ. ศุภวรรณ เลิศโภคานนท์ Fellow , หน่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. ภาณุเมศ ศรีสว่าง Fellow, หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด Fellow, หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ Fellow , สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
น.พ. ยศพร โสภณธนะสิริ โรงพยาบาลโอเวอร์บู๊คส์ อ.เมือง จ.เชียงราย
น.พ. พิเศษ พิเศษพงษา Fellow , สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.พ. นิมิตร อินปั่นแก้ว โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2538)
 
พ.ญ. นันทนา กสิตานนท์ Fellow , หน่วยโรคข้อและรูมาติสสั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ. รัตติยา ไทยประเสริฐ Fellow , หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ. พิมล รัตนาอัมพวัลย์ Fellow , หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ ฯ 
น.พ. สุมนัส บุณยะรัตเวช Fellow , หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพ ฯ
น.พ. ศุภฤกษ์ จิตติกานนท์ Fellow, หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ. เมตตาภรณ์ พิมพ์พิไล Fellow, หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศึกษาต่อต่างประเทศ)
พ.ญ. กนกวรรณ ทองประเสริฐ  
น.พ. พันธพงศ์ ตาเรืองศรี โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พ.ญ. วรวี ตันติแพทยางกูร Fellow, หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี กรุงเทพ ฯ 

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2539)
 
น.พ. ธีรกร ธีรกิตติกุล หน่วยระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
น.พ. สมพร คำผง  
น.พ. ปัญญา ลีชาแสน  
พ.ญ. ศุภรา สิทธิวางค์กุล  
พ.ญ. สุนีย์ ม้ามานะศิริ 270 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
น.พ. ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ หน่วยระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
น.พ. ณัฐพันธ์ กล้าผจญ หน่วยระบบประสาท ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม
น.พ. ธวัช มงคลพร 159 ถ.จันทนาราม ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
พ.ญ. ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

9/248 หมู่บ้านล้วนพฤกษาเลควิวว์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

ที่ทำงาน : หน่วยหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กทม

น.พ. ภัทรพงษ์ พีรวงศ์ 185 ม.1 ถ.สุรนาถบดี ต.บ้านเท อ.เมือง นครราชสีมา
พ.ญ. ผุสดี ว่องทวีวัฒน์  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2540)
 
นพ.อธิวัฒน์     น้อยประสิทธิ์  
นพ.เอกราช      อมรรังสรรค์ สถาบันโรคผิวหนัง กทม.
พญ.ลลิตา       ชโลธร หน่วยโลหิตวิทยา รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.ปิยนาฏ    ปรียานนท  
พญ.รมณีย์    ชัยวาฤทธิ์ หน่วยโรคติดเชื้อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.กัลยา     ปัญจพรผล แผนกอายุรศาสตร์ รพ.ศูนย์ลำปาง
พญ.สุภาพ     สุทธิสันต์ชาญชัย แผนกอายุรศาสตร์ รพ.ศูนย์ลำปาง
พญ.วิมาลา     วิวัฒน์มงคล หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

(พ.ศ. 2541)
 

นพ.อนุรักษ์         เจียมอนุกูลกิจ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.ขจรศักดิ์       นพคุณ หน่วยโรคไต รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.เกรียงศักดิ์   อติพรวณิช หน่วยโรคทางเดินหายใจ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.สุทัศน์           เรืองจุติโพธิ์พาน หน่วยโรคข้อ รพ.จุฬาลงกรณ์
พญ.หฤทัย            ไกรวพันธุ์ แผนกอายุรกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์
พญ.วรรณวรางค์   วงศ์เจริญ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.อภิญญา         โตสิตารัตน์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

(พ.ศ. 2542)
 

น.พ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
น.พ.บัญชา สถิระพจน์ หน่วยโรคไต รพ.พระมงกุฏฯ
พ.ญ.บริสุทธิ์ สุตีคา หน่วยอายุรกรรม รพ.แมคคอร์มิค
พ.ญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ หน่วยโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์
พ.ญ.กุมุทนาท ประพุทธนิติสาร
พ.ญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์ สถาบันโรคผิวหนัง
พ.ญ.ศิรินทร์ เหลืองทอง  หน่วยโรคไต รพ.ราชวิถี
พ.ญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว หน่วยโรคข้อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

(พ.ศ. 2543)
 

..นิยุตชัย   ฉายทองดี ร.พ.ยันฮี
..มาโนช   รัตนสมปัตติกุล หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
..ภิญโญ  รัตนาอัมพวัลย์ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
..ทิชา   ลิ้มสุวรรณ หน่วย โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์ ..รามาธิบดี
..วิรุฬห์   แสงศิรประภา ร.พ.สิงห์บุรี
..วรรณกร   ภัทรจารี หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
..สุดารัตน์   สีน้ำเงิน หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ..พระมงกุฎเกล้าฯ
..สมภพ   มหัทธนพรรค หน่วยระบบการหายใจฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
..สิริกานต์   ณ ปั่น 18 ถนนสนามกีฬา ซอย 3 อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200
..พงศธร     ปฎิเวธวิฑูร
..ภาคภูมิ    พึ่งบุญ

 

(พ.ศ. 2544)
 

น.พ.วิรัช ตั้งสุจริตกุล หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์ ..รามาธิบดี
น.พ.อภินันท์ ตันติวุฒิ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช
พ.ญ.มาฆะวดี พงษ์เรืองพร เรียนต่อต่างประเทศ
น.พ.อัครพล คุรุศาสตรา หน่วยระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ..รามาธิบดี
น.พ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย หน่วยโรคไต ร..จุฬาลงกรณ์
น.พ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
น.พ.ยุติธรรม สุตีคา หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

(พ.ศ. 2545)
 

น.พ.กฤษณ มรรคประเสริฐ รพ.พะเยาราม
พ.ญ.นพวรรณ เจริญยศ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
นพ.ปัญจพล กอบพึ่งตน หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.จิติมา มงคลธนพรรค รพ.ยันฮี
พญ.กิเริ่น โซนี่ รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
พญ.ศศิณี ทองประเสริฐ หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
พญ.ปาริชาติ พิมสาร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

(พ.ศ. 2546)
 

แพทย์หญิงปิ่นนรี  ขัตติพัฒนาพงษ์

สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ

นายแพทย์นภัทร  โตวณะบุตร

หน่วยวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์นนทกานต์  นันทจิต

หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์หญิงอนงนาฏ  ชินะผา

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

แพทย์หญิงจรัสศรี  วชิรคพรรณ

หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

นายแพทย์กฤษฏา  วุฒิการณ์

๊ืUniversity of Minnesota Medical Center 420 Delaware St. SE,
Minneapolis MN 55455

แพทย์หญิงผกามาศ  ผสกภักดี

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายแพทย์วิทยา  เบญจธรรมนนท์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

(พ.ศ. 2547)
 

น.พ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์ หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
น.พ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
น.พ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
น.พ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา หน่วยโรคโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พ.ญ.วรรษวรรณ์ วรรธนทวาทศ หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
พ.ญ.พร้อมพรรณ เฮงตระกูลสิน หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

 

(พ.ศ. 2548)
 

นายแพทย์สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
นายแพทย์กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
แพทย์หญิงจิตติยา ลิมบุญธรรม โรงพยาบาลยันฮี กทม. .
แพทย์หญิงอาภา พึ่งรัศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
แพทย์หญิงนันทวรรณ ชินรุ่งโรจน์ หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช.
นายแพทย์นิธิ ชินรุ่งโรจน์ หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
แพทย์หญิงนิติภรณ์ สิงห์คำ รพ.แมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่
แพทย์หญิงกนกพร กาวิชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2549)
 

นพ.มติ เชื้อมโนชาญ หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
นพ.นิพพิชฌน์ พรหมมี หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์ หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
นพ.ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.นันท์ชญาน์ เมฆพัฒน์ หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.พรรณนิภา สุวรรณสม หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์ หน่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

(พ.ศ. 2550)
 

พญ.รัตนพรรณ สมิทธารักษ์ หน่วยต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
พญ.ชนิศา โทนุสิน หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ หน่วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
นพ.ขจรศักดิ์ เทพเสน หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.ดลพร บูรณนิตย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พญ.อรุณรัตน์ เกียรติปรุงเวช หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
พญ.ภัทริน ภิรมย์ภักดี หน่วยโรคระบบการหายใจ รพ.พระมงกุฎฯ

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2551)
 

นพ.สุรเชษฐ์          วงษ์นิ่ม       หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.อธิวัฒน์          สุนทรพันธ์ หน่วยโรคระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.ธัชตะวัน        โพธิรัตน์ หน่วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.นภาพร          นาวารวงศ์ หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พญ.ภัทราพร        ตาเจริญเมือง  
พญ.ดริน              เรือนเป็ง  
พญ.นันทพร         ศิวสรานนท์  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2552)
 

นพ.ธนาวัฒก์     รัตนธรรมเมธี 79/3 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
นพ.ณัทวุฒิ        เฮงจีระจรัส 345 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ. เมือง จ.เชียงใหม่  50300
พญ.ทรงภรณ์      โอฬารรัตนชัย 17 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.สดุดี            พีรพรรัตนา 25/37 หมู่ 19 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
นพ.ปาณัสม์       เจษฎาพร 333/86 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
พญ.วรผกา         มโนสร้อย 112 หมู่7 ช่างทองซอย1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.กานน          จตุวรพฤกษ์ 2/11 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู