แพทย์ใช้ทุน

(พ.ศ. 2528)
 

รศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ  หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุณา  สาขาวิชาโรคทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
พญ.นิธิวดี อาภาพิสุทธิ์  
นพ.อุดม ไกรฤทธิ์ชัย  รพ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
พญ.รัตนาพร (เทพปรีชากุล) วรสถิตย์  รพ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
นพ.ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร  ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
นพ.จุมพล พรรณเชษฐ์  รพ.ลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2529)
 

นพ.ภิญโญ หอศิลป์  รพ.บำรุงราษฎร์ ซอยนานา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
นพ.วัชร พิชัยศรทัต  119/16 หมู่ 8 ล้านนาวิลล์ ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
นพ.วานัส ศิริโภคารัตนา  รพ.พิษณุเวช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
พญ.ผาณิต (หิรัญศรี) ศรีวัฒน์  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.เพชร รอดอารีย์  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พ.นรินทร์ เจริญเผ่า  รพ.แพร่พร้อมมิตร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2530)
 

นพ.ชุมพล สกลวสันต์  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล  U.S.A.
นพ.ทวีชัย ทีปประสาน  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พญ.วิไลลักษณ์ (หรูวัฒนะกุล) ทีปประสาน  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
นพ.อุคร ศรีวัฒน์  หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ธนันดา (อารยรังษี) ตระการวนิช  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พญ.ศรีวัลย์ (ธีระสุขจินดา) เตียจันทร์พันธ์  รพ.สมิติเวช กรุงเทพฯ 10110
นพ.วิรัช บรรยงนันท์   

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2531)
 
พญ.นภิสวดี (ว่องชวณิชย์) ภิญโญพรพานิช  U.S.A.
นพ.วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช  U.S.A.
พญ.รสนีย์ (วงศ์ถ้วยทอง) วัลยเสวี  U.S.A.
พญ.บุษยมาส ชีวสกุลยง  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์  หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ  หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
นพ.ธีระยุทธ หยกอุบล  รพ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
นพ.สุรพงษ์ รัชตภูษิต   

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2532)
 
นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
นพ.นที มั่นสกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
พญ.วรางคณา (ศิริมหาราช) มั่นสกุล  ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
นพ.ชัชวาล วัฒนะกุล  รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
พญ.เบญจมาศ ช่วยชู  สาขาวิชาโรคทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
นพ.ธีระเดช วงศ์มณีโรจน์  
นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา  หน่วยโรคหัวใจ รพ.ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
พญ.ชิดสุภางค์ ตัจฉนีกุล  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2533)
 
นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล  หน่วยโรคทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์  หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
นพ.ธัชชัย วุฒิจำนงค์  โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ 19000 
นพ.สุรพล พึ่งวงศ์สำราญ  รพ.พญาไทศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
พญ.พูนพงศ์ (ว่องตระกูล) หุตะโชค  ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.วชิระ กรุงเทพฯ 10300
นพ.มิตร รุ่งเรืองวานิช  โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 73000 

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ.2534)
 
นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ  หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ   
นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ  หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.สมควร ตั้งจิตร์พร  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
พญ.อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา  โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง  สถานบริการสุขภาพพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 
นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์  หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.อภิยุช เนตตกุล   
พญ.สุพินดา แซ่เตียว  95/63 หมู่บ้านนันทวัน ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2535)
 
นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์  หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.วีรพงษ์ เสถียรพาณิชย์  รพ.วิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นพ.ธรรมรัฐ ฉันทแดนสุวรรณ  หน่วยโรคหัวใจ รพ.โรคทรวงอก อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นพ.บุญจง แซ่จึง  หน่วยโรคหัวใจ รพ.โรคทรวงอก อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
นพ.ศักดิ์ชัย จันทรอมรกุล  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ 11000
นพ.สมภพ สิริเสรีภาพ  รพ.แมคคอร์มิค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ 10110 

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2536)
 
นพ.ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10330
นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม U.S.A.
นพ.พรชัย งามจรรยาภรณ์ โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
พญ.ปรารถนา (คงพิชญานนท์) ลีนะศิริมากุล  โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
นพ.วรพล บูรณโชคไพศาล  
นพ.สุมิตร ฐิติภูรี Australia
นพ.อภิชาติ น้านาคินทร์  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2537)
 
พญ.ชวัญญา แสงสุวรรณ Fellow, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 10700
พญ.ศุภวรรณ เลิศโภคานนท์ Fellow , หน่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง Fellow, หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด Fellow, หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ Fellow , สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
นพ.ยศพร โสภณธนะสิริ โรงพยาบาลโอเวอร์บู๊คส์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา Fellow , สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.นิมิตร อินปั่นแก้ว โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2538)
 
พญ.นันทนา กสิตานนท์ Fellow , หน่วยโรคข้อและรูมาติสสั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.รัตติยา ไทยประเสริฐ Fellow , หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.พิมล รัตนาอัมพวัลย์ Fellow , หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 10700
นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช Fellow , หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 10700
นพ.ศุภฤกษ์ จิตติกานนท์ Fellow, หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.เมตตาภรณ์ พิมพ์พิไล Fellow, หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 (ศึกษาต่อต่างประเทศ)
พญ.กนกวรรณ ทองประเสริฐ  
นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร Fellow, หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี กรุงเทพฯ 10400

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2539)
 
นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หน่วยระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 50200
นพ.สมพร คำผง  
นพ.ปัญญา ลีชาแสน  
พญ.ศุภรา สิทธิวางค์กุล  
พญ.สุนีย์ ม้ามานะศิริ 270 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์ หน่วยระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.ณัฐพันธ์ กล้าผจญ หน่วยระบบประสาท ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.ธวัช มงคลพร 159 ถ.จันทนาราม ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
พญ.ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

9/248 หมู่บ้านล้วนพฤกษาเลควิวว์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ที่ทำงาน : หน่วยหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 10700

นพ.ภัทรพงษ์ พีรวงศ์ 185 ม.1 ถ.สุรนาถบดี ต.บ้านเท อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
พญ.ผุสดี ว่องทวีวัฒน์  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2540)
 
นพ.อธิวัฒน์  น้อยประสิทธิ์  
นพ.เอกราช  อมรรังสรรค์ สถาบันโรคผิวหนัง กทม.
พญ.ลลิตา ชโลธร หน่วยโลหิตวิทยา รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.ปิยนาฏ ปรียานนท์  
พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หน่วยโรคติดเชื้อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.กัลยา ปัญจพรผล แผนกอายุรศาสตร์ รพ.ศูนย์ลำปาง
พญ.สุภาพ สุทธิสันต์ชาญชัย แผนกอายุรศาสตร์ รพ.ศูนย์ลำปาง
พญ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

(พ.ศ. 2541)
 

นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาลงกรณ์
นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ หน่วยโรคไต รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.เกรียงศักดิ์  อติพรวณิช หน่วยโรคทางเดินหายใจ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.สุทัศน์  เรืองจุติโพธิ์พาน หน่วยโรคข้อ รพ.จุฬาลงกรณ์
พญ.หฤทัย  ไกรวพันธุ์ แผนกอายุรกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์
พญ.วรรณวรางค วงศ์เจริญ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.อภิญญา  โตสิตารัตน์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

(พ.ศ. 2542)
 

นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ  หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.บัญชา สถิระพจน์ หน่วยโรคไต รพ.พระมงกุฏฯ
พญ.บริสุทธิ์ สุตีคา หน่วยอายุรกรรม รพ.แมคคอร์มิค
พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ หน่วยโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์
พญ.กุมุทนาท ประพุทธนิติสาร
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์ สถาบันโรคผิวหนัง
พญ.ศิรินทร์ เหลืองทอง  หน่วยโรคไต รพ.ราชวิถี
พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว หน่วยโรคข้อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

(พ.ศ. 2543)
 

.นิยุตชัย   ฉายทองดี รพ.ยันฮี กรุงเทพฯ 10700
.มาโนช   รัตนสมปัตติกุล หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 10700
.ภิญโญ  รัตนาอัมพวัลย์ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 10700
.ทิชา   ลิ้มสุวรรณ หน่วย โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์ .รามาธิบดี 10400
.วิรุฬห์   แสงศิรประภา รพ.สิงห์บุรี 917/3 ถ.ขุนสวรรค์ ต.บางพุทธา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
.วรรณกร   ภัทรจารี หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
.สุดารัตน์   สีน้ำเงิน หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ .พระมงกุฎเกล้าฯ
.สมภพ   มหัทธนพรรค หน่วยระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
.สิริกานต์   ณ ปั่น 18 ถนนสนามกีฬา ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
.พงศธร     ปฎิเวธวิฑูร
.ภาคภูมิ    พึ่งบุญ

 

(พ.ศ. 2544)
 

นพ.วิรัช ตั้งสุจริตกุล หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์ .รามาธิบดี 10400
นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.มาฆะวดี พงษ์เรืองพร เรียนต่อต่างประเทศ
นพ.อัครพล คุรุศาสตรา หน่วยระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ .รามาธิบดี 10400
นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย หน่วยโรคไต ร.จุฬาลงกรณ์
นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ยุติธรรม สุตีคา หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

(พ.ศ. 2545)
 

นพ.กฤษณ มรรคประเสริฐ รพ.พะเยาราม
พญ.นพวรรณ เจริญยศ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
นพ.ปัญจพล กอบพึ่งตน หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.จิติมา มงคลธนพรรค รพ.ยันฮี กรุงเทพฯ 10700
พญ.กิเริ่น โซนี่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
พญ.ศศิณี ทองประเสริฐ หน่วยโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 10400
พญ.ปาริชาติ พิมสาร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

(พ.ศ. 2546)
 

พญ.ปิ่นนรี  ขัตติพัฒนาพงษ์

สถาบันโรคผิวหนัง กรุงเทพฯ

นพ.นภัทร  โตวณะบุตร

หน่วยวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

นพ.นนทกานต์  นันทจิต

หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

พญ.อนงนาฏ  ชินะผา

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

พญ.จรัสศรี  วชิรคพรรณ

หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล 10700

นพ.กฤษฏา  วุฒิการณ์

University of Minnesota Medical Center 420 Delaware St. SE,
Minneapolis MN 55455

พญ.ผกามาศ  ผสกภักดี

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

นพ.วิทยา  เบญจธรรมนนท์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

(พ.ศ. 2547)
 

นพ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์ หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200.
นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา หน่วยโรคโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200.
พญ.วรรษวรรณ์ วรรธนทวาทศ หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 10330
พญ.พร้อมพรรณ เฮงตระกูลสิน หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 10330

 

(พ.ศ. 2548)
 

นพ.สิทธิ์ หงษ์ทรงเกียรติ หน่วยโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.จิตติยา ลิมบุญธรรม โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพฯ 10700
พญ.อาภา พึ่งรัศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.นันทวรรณ ชินรุ่งโรจน์ หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.นิธิ ชินรุ่งโรจน์ หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.นิติภรณ์ สิงห์คำ รพ.แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
พญ.กนกพร กาวิชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2549)
 

นพ.มติ เชื้อมโนชาญ หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.นิพพิชฌน์ พรหมมี หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์ หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ธนิษฐ์ เกษมเศรษฐ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200.
พญ.นันท์ชญาน์ เมฆพัฒน์ หน่วยโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.พรรณนิภา สุวรรณสม หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์ หน่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

 

(พ.ศ. 2550)
 

พญ.รัตนพรรณ สมิทธารักษ์ หน่วยต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 10400
พญ.ชนิศา โทนุสิน หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ หน่วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 10700
นพ.ขจรศักดิ์ เทพเสน หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200.
พญ.ดลพร บูรณนิตย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.อรุณรัตน์ เกียรติปรุงเวช หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 10330
พญ.ภัทริน ภิรมย์ภักดี หน่วยโรคระบบการหายใจ รพ.พระมงกุฎฯ

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2551)
 

นพ.สุรเชษฐ์  วงษ์นิ่ม       หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์ หน่วยโรคระบบประสาท ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ธัชตะวัน โพธิรัตน์ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.นภาพร นาวารวงศ์   หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 10700
พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง หน่วยวิชาระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ดริน เรือนเป็ง  
พญ.นันทพร ศิวสรานนท์  

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2552)
 

นพ.ธนาวัฒก์   รัตนธรรมเมธี 79/3 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
นพ.ณัทวุฒิ   เฮงจีระจรัส 345 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ. เมือง จ.เชียงใหม่  50300
พญ.ทรงภรณ์   โอฬารรัตนชัย 17 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.สดุดี   พีรพรรัตนา 25/37 หมู่ 19 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
นพ.ปาณัสม์   เจษฎาพร 333/86 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
พญ.วรผกา   มโนสร้อย 112 หมู่ 7 ช่างทอง ซอย 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.กานน   จตุวรพฤกษ์ 2/11 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลับไปที่เมนู

 

(พ.ศ. 2553)
 

พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์ หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.อุษณีย์  ดำรงพิพัฒน์กุล 20 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
พญ.ทิชานันท์   ณรงค์ชัย 110/19 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
พญ.สิริลักษณ์   อยู่ประเสริฐ 178 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
พญ.ลลิตา  ยงสมิทธ์ รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
นพ.กันต์  โอโกโนกิ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.วริทธ์  หวังซื่อกุล รพ.เชียงใหม่ราม 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นพ.ธนาภัทร  กิตติปัญญาวรคุณ 198/2 หมู่ 16 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
นพ.ปรเมษฐ์   วินิจจะกูล รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2554)
 

นพ.ธรรมนูญ กีรติคุณากร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.พิพัฒน์  นักระนาด รพ.แมคคอร์มิค ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
พญ.เตือนใจ  มหาทุมะรัตน์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ชามาศ   วงค์ษา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
พญ.มุจลินท์   ขาวขำ แพทยประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.สิริภา  พัวศรีพันธุ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ณัฎฐา  ล้ำเลิศกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ.พิธพร  วัฒนาวิทวัส แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

กลับไปที่เมนู

(พ.ศ. 2555)
 

พญ.กมลพรรณ  จันทร์อินทร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคไตฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.จุฑาทิพย์   เฉลิมวงศ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคเลือดฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ณัฐิณี  ลักษณานันท์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคติดเชื้อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ณัฐชนก  นิยติวัฒน์ชาญชัย แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ชัชชล   แก้วกระแสสินธ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ.สุศรีจิตร์  พฤกษ์สดใส แพทย์ประจำบ้านช่วยวิจัย หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.ปาจารีย์  กฤษณพันธ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคไตฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.กฤตธี  การดำริห์ แพทย์ประจำบ้านช่วยวิจัย หน่วยวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

กลับไปที่เมนู

 

(พ.ศ. 2556)

พญ.พลอยรุ้ง เวชพาณิชย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร หน่วยวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
พญ.โศภิต พรหมพันธุ์ รพ.กรุงเทพ-ตราด
พญ.อธิศา คุณรัตน์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคเลือดฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.ชุมแสง ชุมแสงศรี สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคเลือดฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.พฤทธิ์ คูศิริสิน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
นพ.อมร สรรคอนุรักษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
นพ.ตุล ชัยกิจมงคล  

 

กลับไปที่เมนู