ทับทิม แสงสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)