ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Display # 
Title Hits
เบาหวานขึ้นจอตา 58103
น้ำวุ้นตาเสื่อม-ตะกอนในวุ้นตา-แสงแว่บในตา-จอประสาทตาฉีกขาด-จอประสาทตาหลุดลอก 54723
ต้อหิน... ภัยเงียบที่น่าสะพรึงกลัว 25925
การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา 24608
หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ 24983
คันตา ทำอย่างไรดี 23891
ตาเข หรือตาเหล่ 55942
ต้อลม ต้อเนื้อ 56000
เด็กกับสายตา 50608
ตาขี้เกียจ 52592
ตาบอดสี 60626
ต้อกระจก 71406
ข้อควรระวังในการใช้ Contact Lens 51823
การรักษาสายตาด้วยแสง laser (LASIK) 55448
โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ 50353
น้ำตาไหล 30938
อุบัติเหตุต่อดวงตา 24951
สายตายาว 22826
คำถามน่ารู้เรื่องต้อหิน 23021
การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ 2351
เปลือกตาอักเสบ อย่าคิดว่าไม่สำคัญ 105962
โรคตาแห้งอันตรายอย่างไร 37388
เฟมโตเลสิค (Femto- LASIK): เลสิคไร้ใบมีด ทางเลือกใหม่ของเลสิค 3830

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.