หน้าแรก > อาจารย์ใหญ่กับการอุทิศร่างกาย > ขั้นตอนในการรับบริจาคร่างกาย
ขั้นตอนในการรับบริจาคร่างกาย

 

1. ขอแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายจากเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (1 ชุด มีจำนวน 3 แผ่น) เพื่อนำไปกรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศ ร่างกาย ทั้ง 3 แผ่น

2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 x 1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ - สกุล ไว้ด้านหลังทุกใบ)

3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง ของผู้อุทิศร่างกาย

4. ยื่นแบบฟอร์มอุทิศร่างกาย พร้อมรูปถ่าย ตามข้อ 1 และข้อ 2 แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อออกบัตรประจำตัวให้

5. สำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่ออุทิศร่างกายทางไปรษณีย์ กรุณาส่งหลักฐาน ดังกล่าวทางจดหมาย โดยจ่าหน้าซองพร้อมติดแสตมป์ ส่งแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่าย ไปที่

เรียน

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

6. เมื่อภาควิชาฯได้รับหนังสืออุทิศร่างกายและรูปถ่ายของท่านแล้ว จะดำเนินการ ออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย และส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสืออุทิศ ร่างกาย และขอให้ท่านพกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ขอความกรุณาแจ้งให้ทางภาควิชาฯทราบด้วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านที่อุทิศร่างเพื่อ การศึกษานี้เป็นอย่างสูง เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้นักศึกษาได้รู้ซึ้งถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ และเป็นแพทย์ที่ดีในการดูแล สุขทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ต่อไป นับว่าเป็นการเสียสละเพื่อเป็นวิทยาทานอันสูงส่ง ขอกุศลในการตั้งใจอันดีนี้ จงดลบันดาลให้ท่านปราศจากโรคภัยตลอดอายุขัย