คำจำกัดความผู้ป่วย

คำจำกัดความของ "ผู้ป่วยทั่วไป" "ผู้ป่วยฉุกเฉิน" "ผู้ป่วยเก่า" และ "ผู้ป่วยใหม่"

ผู้ป่วยทั่วไป

ผู้ป่วยทั่วไป หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะความเจ็บป่วยที่มีภาวะความเจ็บป่วยไม่เร่งด่วน หรือผู้ป่วยที่มีภาวะความเจ็บ
ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง สามารถรอตรวจได้โดยไม่มีภาวะ
อันตรายต่อชีวิต

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะหรืออาการดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทุกชนิดภายใน 24 ชั่วโมง
2. ผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
3. ผู้ป่วยที่มีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง หรือผู้ป่วยที่มีภาวะการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออย่างทันทีทันใด
4. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อค
5. ผู้ป่วยหายใจลำบาก
6. ผู้ป่วยชัก (ภายใน 24 ชั่วโมง)
7. ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บอก คล้ายอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงเฉียบพลัน มีใจสั่นมาก หรือมีการ
เต้นของหัวใจผิดปกติ

8. ผู้ป่วยที่มีเลือดออกมาก ได้แก่ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระออกมาเป็นเลือดสดๆ เป็นต้น
9. ได้รับสารพิษ สารเคมีหรือได้รับยาเกินขนาด
10. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เช่น เศษอาหารติดคอ ก้างปลาติดคอ
11. มีภาวะทางจิตเฉียบพลันหรืออยู่ในภาวะก้าวร้าวมาก
12. มีภาวะความไม่สุขสบายหรือมีความเจ็บปวดมาก
13. เด็กหรือหญิงที่ถูกกระทำอนาจารทางเพศ เด็กที่ถูกละเลย เพิกเฉย ไม่ดูแลหรือกระทำทารุนต่อเด็ก (Child
abuse โดยนับอายุตั้งแต่แรกเกิดุถึง 18 ปี)

14. ผู้ป่วยคดี เช่น ผู้ที่ตำรวจพามาเพื่อต้องการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือ ผู้ป่วยต้องสงสัยที่ตำรวจ
ต้องการตรวจหาเขม่าดินปืน เป็นต้น

15. ผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง เสี่ยงต่อการชัก

ผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือผู้ป่วยที่เคยมา
รับการตรวจรักษา แต่ไม่ได้มาติดต่อกับโรงพยาบาลเกิน 5 ปีขึ้นไป เมื่อต้องการมาใช้บริการโรงพยาบาล ต้องทำทะ-
เบียนประวัติตรวจโรคใหม่


ผู้ป่วยเก่า

ผู้ป่วยเก่า หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และได้มาติดต่อกับโรงพยาบาล
ภายใน5 ปี เมื่อต้องการมาใช้บริการไม่ต้องทำทะเบียนประวัติตรวจโรคใหม่ แต่ต้องมายื่นลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อมา
ใช้บริการ 


งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
110 อินทรวโรรส ต.ศรีภูม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : (053) 945732
E-mail to web master
sruvache@mail.med.cmu.ac.th