อำนาจหน้าที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม