ความรู้เรื่อง ” การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ” โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ความรู้เรื่อง ” การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ” โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

วิทยากรโดย
-รศ.นพ.พิชิตชัย อรรถโกมล
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

– อ.นพ.จิราวัฒน์ แสงสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา