ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก

Download แบบฟอร์ม ได้ที่…https://w1.med.cmu.ac.th/admin/wp-content/uploads/2020/11/alumni.doc

คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ :

แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์