ความรู้เรื่อง การตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับโรคกระดูกและข้อ โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ความรู้เรื่อง การตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับโรคกระดูกและข้อ โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

วิทยากรโดย
รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่