MedCMU Hall of Fame : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

MedCMU Hall of Fame : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผู้ได้รับรางวัลมากมายทั้งด้านวิจัยและการเรียนการสอน

#MedCMUHall_of_Fame
#รางวัลแห่งความภูมิใจ
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU