ยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเข้มงวด เพื่อรับมือโควิด-19

ยึดหลัก D-M-H-T-T
อย่างเข้มงวด เพื่อรับมือโควิด-19

D : Distancing
เว้นระยะห่างระหว่างกัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M : Mask Wearing
สวมหน้ากากผ้า , หน้ากากอนามัยเสมอ

H : Hands Washing
ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่ จัดให้มี
จุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ

T : Temperature Check
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
และสังเกตอาการ

T : Thaichana
ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

#ยึดหลักDMHTT
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU