แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดประตูทางเข้า – ออก ของอาคารต่างๆ ภายในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่

?ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิด – ปิดประตูทางเข้า – ออก ของอาคารต่างๆ
ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

✅เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

1. ประตูหน้าอาคารสุจิณโณ เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.
2. ประตูห้องน้ำเกลือเปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.
3. ประตูห้องเบอร์ 2 (บริเวณ ER ชั่วคราว) เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.
4. ประตูห้องเบอร์ 11 (ข้างห้องเจาะเลือด) เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.
5. ประตูอาคารเฉลิมพระบารมี (ข้างบันไดเลื่อน) เปิดเฉพาะวันทำการ เวลา 06.00 – 18.00 น.
6. ประตูตึกศรีพัฒน์ (ด้านพระเจ้าทันใจ) เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 00.30 น.
7. ประตูตึกศรีพัฒน์ (ด้านคณะเทคนิคการแพทย์) เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.
8. ประตูตึกสุจิณโณ ชั้น 2 (เชื่อม skywalk) เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2566