วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่ 2

???วัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ตอนที่ 2

?อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็ก
? การฉีดวัคซีนกับการเปิดเรียน

โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วัคซีนโควิด-19ในเด็ก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU