มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ให้ห้องตรวจผู้ป่วยคัดกรองโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

พล.ต.ต.วีรวุฒิ เนียมน้อย, คุณชาตรี เชื้อมโนชาญ, คุณพจนา ศรีศิลปนันท์, คุณชัญญ์ญาภา พิริยะอานันต์, คุณกุลณัฐจรีย์ ตันจาตุรนต์, คุณกานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร และ คุณพรรณตรี เชื้อมโนชาญ มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ให้ห้องตรวจผู้ป่วยคัดกรองโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (Emerging infectious disease screening unit) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี คุณกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน และคุณพรรษวรรณ สายหร่าย ผู้ตรวจการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่