คําแนะนํา หากต้องถอดหน้ากากอนามัย

คําแนะนํา หากต้องถอดหน้ากากอนามัย

ถอดหน้ากาก เมื่อ…
• ขณะอยู่คนเดียว
• ออกกําลังกาย
• กินอาหาร ดื่มน้ำ
• อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
• อยู่นอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
• อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

ใครควรใส่ หน้ากากตลอดเวลา…
• กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ , ผู้ที่มีโรคประจําตัว หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์
• ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
• ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ หรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

“หน้ากาก” มีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ
จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

ที่มา : มติ ศบค. วันที่ 17 มิถุนายน 2565

#คำแนะนำหากต้องถอดหน้ากากอนามัย
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU