อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก

คุณรัฐสพนช์ และคุณพร พรมเกษา พร้อมครอบครัว มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็คและเครื่องอุปโภคอื่นๆ ให้แก่อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่