การประชุมหารือเพื่อวางแผนผลักดันงานวิจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์และสู่บัญชีนวัตกรรม

       
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมผลักดันงานวิจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์และสู่บัญชีนวัตกรรม
 
ลงพื้นที่วันที่ 2 ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน จ.สมุทรปราการ
 
         รศ.พญ.ดร.ศิริอนงค์ นามวงค์พรหม ผู้ช่วยคณบดี /หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) และ นางสาวภัทรศยา ศรีเพชรวรรณดี ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนผลักดันงานวิจัยด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์และสู่บัญชีนวัตกรรม ร่วมกับ คุณวาธีร์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ.สมุทรปราการ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในส่วนของการทดสอบอุปกรณ์ด้านเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน IEC60601 และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์ที่พัฒนา