ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณาไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณาไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ในโอกาสได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561 แขนงระบาดวิทยา จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ( อนึ่ง เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)คือศาสตร์ทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญแก่การป้องกัน และลดการแพร่กระจายของโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยมีการประยุกต์ความรู้ทุกด้านนำมาใช้ร่วมกันแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย )เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี