รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 (นายแพทย์ณัฐภัทร ศิริอังกุล)

           นายณัฐภัทร ศิริอังกุล แพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะที่ศึกษาอยู่ปี 6 ขณะนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559  ทุนนี้ได้รับคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการที่ผู้สมัครประสงค์จะทำ และประวัติส่วนตัวทุกด้านของผู้สมัคร เช่น ผลการศึกษา กิจกรรมที่เคยปฏิบัติ มนุษยสัมพันธ์ และความสามารถพิเศษ โดยอาศัยทั้งเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้สมัคร และการสัมภาษณ์บุคคลรอบข้างของผู้สมัคร  ซึ่งในคณะที่สมัครตนได้เสนอผลงานวิจัยศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอันเนื่องมาจากธาตุเหล็กสะสมมากเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมีย โดยจะเดินทางไปศึกษาวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

           ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สนับสนุนให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศในเรื่องที่จะก่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โรคทาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งพบมากในประเทศไทยและพบมากที่สุดในโลก ผู้ป่วยโรคดังกล่าวจำนวนมากเสียชีวิตเนื่องจากมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจอันเนื่องมาจากธาตุเหล็กสะสมมากเกิน การไปศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของภาวะดังกล่าว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีรักษาใหม่ในอนาคต

           การได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งเปิดโอกาสให้ไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ทำให้เข้าใจพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.” และ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”  เพื่อนำไปปฏิบัติในการทำงานต่อไปในอนาคต