🦟 รู้จักโรคชิคุนกุนยา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

🦟 รู้จักโรคชิคุนกุนยา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วิทยากรโดย
รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/9RVHp
YouTube : https://cmu.to/EcibM

#ชิคุนกุนยา #ไข้ปวดข้อยุงลาย
#Chikungunya
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU