?วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ( ตอนที่1 )

?วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ( ตอนที่1 )
-วัคซีนไข้หวัดใหญ่
-วัคซีนโรคปอดบวม
-วัคซีนโควิด-19

วิทยากรโดย
อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/625Px
YouTube : https://cmu.to/sMwvW

#วัคซีนผู้สูงอายุ
#ไข้หวัดใหญ่ #ปอดปวม #โควิด19
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU