ขั้นตอนการอุทิศร่างกายออนไลน์

 

ขั้นตอนการอุทิศร่างกายออนไลน์

1.คลิกที่เมนู ลงทะเบียน แล้วทำการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มของผู้อุทิศร่างกาย

2. แนบรูปถ่ายขนาด 1×1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรง ไม่สวมหมวก*

3. แนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้อุทิศร่างกาย*

4. แนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นพยาน ให้กับผู้อุทิศร่างกาย *

*เป็นไฟล์รูปแบบ PDF JPG PNG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เท่านั้น

5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน

6. ภาควิชาฯ จะดำเนินการ ออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (ส่งตามที่อยู่หรือมารับที่ภาควิชาฯ)

7. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการอุทิศร่างกายของท่านในเมนู “ตรวจสอบสถานะ”

8. เมื่อท่านได้รับบัตรแล้ว ขอให้ท่านพกบัตรประจำตัว ผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ

*** หากสถานะการตรวจสอบข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลว่าไม่ถูกต้อง กรุณาทำการ กดเมนูลงทะเบียนเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของท่าน ***

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ#

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สื่อสารองค์กรMedCMU