MedCMU Hall of Fame : ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

MedCMU Hall of Fame : ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
ในโอกาสได้รับ “ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563”

#MedCMUHall_of_Fame
#MedCMU #ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
#รางวัลแห่งความภูมิใจ