แถลงข่าว… โครงการการระดมทุนเนื่องใน วาระครบรอบ ๑๓๕ ปี หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดให้มีการแถลงข่าว…

โครงการการระดมทุนเนื่องใน
วาระครบรอบ ๑๓๕ ปี
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา o๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.