โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายจากยุงลาย
โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่