🔸ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔸

🔸WHO Collaborating Center at Chiang Mai University Faculty of Medicine🔸

“The Faculty of Medicine is delighted to announce the establishment of a new World Health Organization Collaborating Center at Chiang Mai University Faculty of Medicine (CMU Medicine), Thailand.”

🔹The WHO Collaborating Center for Prevention and Control of Cardiovascular Diseases (CVD) is led by the Department of Family Medicine at CMU Medicine. The center commenced operations on April 21, 2023.

🔹The Main missions are 1) to promote innovation and implementation research in cardiovascular disease (CVD) management, prevention and control at the primary care level and 2) to provide training and capacity building for primary care workers in cardiovascular disease (CVD) prevention and control

🎉Congratulations to the Department of Family Medicine ,CMU

**************************************

🔸ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่🔸

“คณะแพทยศาสตร์ มีความยินดี ที่จะประกาศการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ องค์การอนามัยโลก แห่งใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”

🔹ศูนย์ความร่วมมือ WHO เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) อยู่ภายใต้การนำของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยศูนย์นี้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นมา

🔹ภารกิจหลักคือ 1) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการดําเนินงานวิจัยด้านการจัดการการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ในระดับปฐมภูมิและ 2) เพื่อให้การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถสําหรับผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิในการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)

🎉ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มา ณ โอกาสนี้

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่