สารจากคณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง วิกฤตหมอกควันต่อภาวะสุขภาพประชาชน

สารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง วิกฤตหมอกควันต่อภาวะสุขภาพประชาชน

ติดตามผ่าน Facebook : https://tinyurl.com/2pvj97fo

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU