ศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่แบบบูรณาการ ประจำปี 2556

เรียน ผู้รับบริการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

⚠️เนื่องด้วยศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จะได้จัดทำการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่แบบบูรณาการ ประจำปี 2556 ขึ้นในบ่ายวันอังคารที่ 4 เมษายนนี้ อาจส่งผลให้เกิดความหนาแน่นของจุดบริการบางจุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏🏻

ทีมบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่