24 มีนาคม วันวัณโรคโลก

24 มีนาคม วันวัณโรคโลก

?วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันวัณโรคโลก สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD : International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day) เพื่อให้ร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นและตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค

?️วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า “ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส” (Mycobacterium Tuberculosis) ซึ่งเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายได้ในทางอากาศ การติดเชื้อส่วนมากจะเกิดจากระบบทางเดินหายใจ ผ่านการไอ จาม หัวเราะ หรือแม้แต่การร้องเพลง โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ติดเชื้อวัณโรค มักไม่แสดงอาการในช่วงแรกๆ ของการติดเชื้อ แต่เมื่อเชื้อมีการแบ่งตัวในร่างกายเกิดขึ้น ก็จะมีอาการแสดงให้ได้เห็น

?️กรณีติดเชื้อวัณโรคที่ปอด อาการที่สามารถสังเกตได้ คือ
1. ไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ขึ้นไป
2. เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด
3. ไอมีเสมหะปนเลือด
4. น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย
5. มีไข้ต่ำ เหงื่อออกง่าย

หากติดเชื้อไปยังอวัยวะอื่นๆ จะมีอาการไปตามอวัยวะ เช่น ถ่ายเหลว (หากติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร) ต่อมน้ำเหลืองโต (หากติดเชื้อในต่อมน้ำเหลือง)

??‍⚕️คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรควัณโรค

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค
2. แยกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยวัณโรค
3. ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงแดดส่องถึง
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่สาธารณะ
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัด

ข้อมูลโดย : ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #วัณโรคโลก

****************