วันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ ๖๓ ปี

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ มช.
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ ๖๓ ปี

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
– ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๔๕ น.
– พิธีเปิดงาน
โดย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
– ฉายวีดิทัศน์ “๖๓ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.”
– พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน
พิธีมอบโล่เกียรติยศ ผู้มีอุปการคุณสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๕
– หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์
– รางวัล MED CMU AWARD 2022
– รางวัล “ช้างทองคำ”
– นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ
– นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำปี ๒๕๖๔
– นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงสุด ประจำปี ๒๕๖๔
– นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
– ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ระดับสูง ขั้นที่ ๓ ปีที่ ๑
– รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตร และทุน
ภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุด ประจำปี ๒๕๖๔
หลักสูตรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
– บุคลากรที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๖๒ ท่าน
– “ทุนคุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก”
– กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติในโอกาสครบรอบวันสถาปนา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
– เสร็จพิธี

การแต่งกาย ชุดสากลนิยม ชุดปฏิบัติงาน หรือ ชุดสุภาพ

#สถาปนาคณะแพทยศาสตร์
#MEDCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่