คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ คณะกรรมการอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
คณะกรรมการอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสได้รับรางวัล “RCPT Lifetime Achievement Award”
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU