คณะแพทย์ มช. ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ระดับนานาชาติ จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา

คณะแพทย์ มช. ได้รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
ระดับนานาชาติ จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Plus Award from the American Heart Association (AHA) Get with the Guidelines heart failure โดยรางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ แสดงถึงศักยภาพและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในระดับสากล ที่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสมาคมโรคหัวใจ สหรัฐอเมริกา (AHA)

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆได้รับเลือดน้อยลง ร่างกายจึงเกิดกลไกการปรับตัวมีผลทำให้ขับน้ำลดลง เกิดภาวะน้ำเกิน และเกิดภาวะเลือดคั่งในปอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้เพราะหายใจลำบาก บวม มีอาการอ่อนเพลีย เป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง มีโอกาสเสียชีวิตสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ต้องอาศัยสหสาขาวิชาชีพในการดูแล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น เพื่อมุ่งหวังลดอัตราการเสียชีวิต ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจล้มเหลว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์ ซึ่งเป็นทีมแรกของประเทศไทยที่จัดทำคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว มานานกว่า 20 ปี เป็นการรวมทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ มุ่งเน้นวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง ให้การรักษาตามมาตรฐาน ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีบทบาทในการวางแผนการรักษา วางแผนการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอาการของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ลดโอกาสต้องเข้านอนรพ. และลดโอกาสเสียชีวิต”

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จของการได้รางวัลคุณภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวระดับนานาชาติ จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งอเมริกา Bronze Plus Award from the American Heart Association (AHA) Get with the Guidelines heart failure เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมที่แสดงถึงศักยภาพและคุณภาพจากความทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วยในระดับสากล ที่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของสมาคมโรคหัวใจ สหรัฐอเมริกา (AHA) และกระตุ้นให้เราทำให้ได้ตามเป้าหมาย และ เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อไป”