ขอแสดงความยินดีกับ …  นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ …

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์

ในงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 

นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ …

1. นายคมชาญ วัฒนศิลป์

2. นางสาวปิยะหทัย เนียมทรัพย์

3. นางสาวพิชญา สิงห์เวชสกุล

 

โดยมี ผศ.พญ.ธีรดา ดรุณธรรม

อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สื่อสารองค์กรMedCMU