ขอเชิญรับชมบรรยากาศการแข่งรอบสุดท้าย โครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ ประจำปี 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมชม และส่งกำลังใจให้นักเรียนผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 21 คน จากทั่วประเทศ ที่เข้าอบรมในโครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ Medical hackathon for chronic diseases ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 17.30 น. โดยรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “หลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูลแพทย์ (สำหรับบุคคลภายนอก) เป็นโครงการที่ต้องการผลิตบุคลากรทางด้านสายงานวิทยาการข้อมูลที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการและทักษะด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และยกระดับงานบริการด้านสาธารณสุขเข้าสู่มาตรฐานสากล ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.จึงได้จัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรอบรมเข้มข้นระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล Intensive course in medical engineering and data science ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้จบการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมีทักษะในด้านวิทยาการข้อมูล และสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการแพทย์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุกกระบวนวิชา ไม่น้อยกว่า 3.25 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในกระบวนวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.25 ซึ่งทั่วประเทศมีผู้สมัครเข้าโครงการถึง 121 คน โดยทางคณะฯได้ทำการสอบคัดเลือกทางออนไลน์มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 21 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรมในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 15 กันยายน 2564 โดยเรียนในชั้นเรียน ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ร่วมกับการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting จำนวน 105 ชั่วโมง”

โดยในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 นี้ เป็นการแข่งขันรอบสุดท้าย ที่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯทั้ง21 คน จากทั่วประเทศไทยจะร่วมการแข่งขัน วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์กว่า 400,000 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการก่อโรค รับชมเทปบันทึกการสัมภาษณ์นักวิทยาการข้อมูลระดับโลก และตอบคำถาม โครงการแพทย์วิทยาการข้อมูล และ โครงการพิเศษวิศวกรรมศาสตร์ มช.

นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการข้อมูลความรู้พื้นฐานทางการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์แล้ว ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม ที่ออกโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถนำประกาศนียบัตรไปใช้ออกเกรดหรือผลการเรียนกระบวนวิชา 261102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรณีที่ผู้อบรมสอบติดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

*********************************