รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 (นายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล)

          นายแพทย์ ชโนดม เพียรกุศล แพทย์ใช้ทุนสังกัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะที่ศึกษาอยู่ปี 6 ขณะนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559    ซึ่งโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศไปศึกษาหรือทำวิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจ ที่ต่างประเทศเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งขณะนี้ตนจะไปศึกษาต่อที่ Emory University    ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มหลังจากได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 

          โดยส่วนตัวตั้งใจจะไปศึกษาเรื่องการลดอัตราการเสียชีวิต ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล  โดยการพัฒนาระบบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในประเทศไทย โดยมีชื่อโครงการว่า ต้องการให้คนไทยมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลสูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศ (Implementation of Public Basic Life Support to Improve Outcomes of Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Thailand) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล และ Associate Professor Bryan Francis McNally, M.D., MPH.  โดยเป้าหมายส่วนตัวคืออยากจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นตัวอย่างของเมืองที่มี การสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และมีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ไว้ตามจุดต่างๆในเมืองเชียงใหม่